Nazwisko dziecka po rozwodzie

Nazwisko dziecka po rozwodzie

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w okresie trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, byli małżonkowie mają prawo do zmiany dotychczasowego nazwiska. Należy złożyć oświadczenie do kierownika urzędu cywilnego, aby była możliwość dodania takiej zmiany.

W przypadku dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa bądź też przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia, domniemywa się że dane dziecko pochodzi od męża matki i nosi jego nazwisko, chyba że oboje z małżonków ustalą inaczej i dziecko będzie nosiło nazwisko matki. Istnieje możliwość noszenia przez dziecko podwójnego nazwiska, oświadczenie w tej sprawie musi być złożone jednocześnie ze złożeniem oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych rodziców.

Władza rodzicielska w kwestii zmiany nazwiska dziecka ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego rodzica, chyba że on nie ma pełnej władzy rodzicielskiej,a co za tym idzie nie ma pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych lub gdy nie żyje, nie jest znany. Jeśli dziecko ma ukończone lat czternaście wymagana jest i jego zgoda. Jeśli między rodzicami nie dojedzie do porozumienia w tej sprawie, każde z nich ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego, i tedy taką decyzje podejmuje sąd

Zdjęcie Nazwisko rodowe, au­tor­stwa A.Szymańskiego opu­bli­ko­wane na li­cencji CC BY 2.0