Alimenty od ojca mieszkającego za granicą

Alimenty od ojca mieszkającego za granicą

Pytanie: Witam, chciałabym wystąpić o alimenty na dziecko od byłego partnera (obywatela polskiego, nie byliśmy małżeństwem), który mieszka i pracuje aktualnie w Anglii. Dochody ma udokumentowane. Niestety, że nie wiem, gdzie w chwili obecnej jest zameldowany, czy w Polsce czy już w Anglii. W jaki sposób mogę wystąpić o alimenty na dziecko?

Według przepisów może Pani wnieść do sądu polskiego powództwo o zasądzenie alimentów od ojca na rzecz dziecka. Zakładając, że ojciec uznał dziecko albo też jego ojcostwo zostało ustalone ma mocy orzeczenia sądu. Obecność ojca dziecka na rozprawie nie jest konieczna, by zasądzić od niego alimenty, jednakże będzie Pani musiała podać miejsce zamieszkania (nie zameldowania) ojca lub uprawdopodobnić, że miejsca jego zamieszkania nie jest znane (wtedy sąd ustanowi kuratora).

Kiedy uzyska Pani wyrok sądu, będzie Pani mogła wszcząć egzekucję. Polskie organy egzekucyjne (komornik) może jednak prowadzić egzekucję tylko z majątku znajdującego się na terenie Polski lub też z zarobków uzyskiwanych w Polsce (być może ojciec dziecka pozostawił jakiś majątek w Polsce – wtedy można by prowadzić z niego egzekucję). By prowadzić egzekucję z dochodów uzyskiwanych za granicą, konieczne będzie przeprowadzenie (dość żmudnej) procedury uzyskania zezwolenia na wykonywanie wyroku w danym kraju (wg przepisów miejscowych, nie polskich).

Gdyby ojciec dziecka:

  • wyraźnie uznał roszczenie (także poprzez zawarcie ugody sądowej), lub
  • nigdy nie wniósł sprzeciwu wobec roszczenia w toku postępowania sądowego, lub
  • mimo że początkowo zakwestionował roszczenie nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej dotyczącej tego roszczenia, lub
  • wyraźnie przyznał istnienie roszczenia w dokumencie urzędowym,

wówczas możliwe byłoby staranie się o nadanie wyrokowi Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (nadaje go ten sąd, który zasądził roszczenie). Tytuł ten znacznie ułatwia prowadzenie egzekucji w innym kraju UE, choć nadal nie dzieje się to automatycznie. Należy zwrócić się do właściwego organu egzekucyjnego w państwie członkowskim, w którym prowadzona ma być egzekucja i przedstawić następujące dokumenty:

1. odpis orzeczenia lub ugody
2. odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
3. tłumaczenie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym prowadzona ma być egzekucja (w razie potrzeby).

Może Pani również wytoczyć powództwo od razu w kraju, w którym ojciec dziecka uzyskuje dochody. Oczywiście wtedy całe postępowanie będzie się toczyć zgodnie z procedurą obowiązującą w tym kraju i na podstawie obowiązujących tam przepisów.