Separacja zamiast żądanego wcześniej rozwodu

Separacja zamiast żądanego wcześniej rozwodu

Pytanie: Jeśli mój mąż złożył pozew o rozwód – jednak po upływie czasu obie strony zgodziły się na separację, czy Sąd zatem może wydać wyrok niezgodny z życzeniem męża? czyli nie separację a rozwód, jeśli ja nie stawiłam się na rozprawę? Jeśli tak to czy przysługuje mi od tego odwołanie?

Zgodnie z zasadami kodeksu postępowania cywilnego, sąd orzekający związany jest żądaniem pozwu. Zgodnie jednak z art. 193 k.p.c. zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. Ponieważ zarówno w sprawach o rozwód jak i w sprawach o separację właściwym jest sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania , należy uznać, że taka zmiana powództwa (z żądania orzeczenia rozwodu na rzecz orzeczenia separacji) jest dopuszczalna. Należałoby więc porozumieć się z mężem co do zmiany powództwa tym bardziej, iż wyraził zgodę na separację. Jeżeli jednak nie nastąpi zmiana powództwa, sąd może orzec zgodnie z żądaniem powództwa (czyli może także orzec rozwód), jeżeli strony się nie pojednają. Sąd może o tym orzec nawet pomimo nieobecności jednej ze stron. Zgodnie z art. 367 § 1 k.p.c., od wyroku wydanego w pierwszej instancji służy apelacja do drugiej instancji.

Zdjęcie Divorce, au­tor­stwa T. Guyton, opu­bli­ko­wane na li­cencji CC BY 2.0