Alimenty na dziecko bez rozwodu – czy jest to możliwe?

Należy podkreślić, że małżonkowie są zobligowani do wzajemnej pomocy, współdziałania i wierności. Jeżeli związek małżeński nadal trwa, nie jest możliwe uzyskanie alimentów na dziecko. Warto jednak wiedzieć, że jeśli w trakcie trwania związku małżeńskiego jeden z małżonków nie łoży na zapewnienie podstawowych potrzeb rodziny, możliwe jest sądowe nakazanie przekazywania pewnej części jego dochodów drugiemu małżonkowi. Jakie kroki trzeba podjąć?

Prawa i obowiązki w związku małżeńskim

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje prawa oraz obowiązki w związku małżeńskim.
Według niego, współmałżonkowie zobligowani są do wspólnego pożycia, wierności,
współdziałania i wzajemnej pomocy. To właśnie z tego ostatniego pochodzi wymóg
współfinansowania wspólnego gospodarstwa domowego – utrzymania wspólnych
dzieci. Zarówno prawa, jak i obowiązki dotyczą w równym stopniu obu małżonków.
Mąż i żona mają obowiązek sprawowania pieczy nad wspólnymi dziećmi oraz
ponoszenia trudów ich wychowania.

Co w momencie, gdy małżonek uchyla się od obowiązków?

Jeżeli zdarza się sytuacja, gdy jeden z małżonków uchyla się od obowiązków, tj. nie
pomaga w gospodarstwie domowym, nie udziela pomocy materialnej bądź nie
sprawuje pieczy nad dziećmi, narusza zobowiązania opisane w kodeksie rodzinnym i
opiekuńczym. Wówczas możliwe jest złożenie pozwu do sądu.
W tego typu przypadkach sąd może orzec, by cykliczne dochody małżonka, np.
pensja, uchylającego się od obowiązków, będą wypłacane do ręki drugiego
małżonka. Może to być ich część lub całość.
Sąd wysłuchuje obu stron, ocenia materiał dowodowy, a następnie wydaje
orzeczenie. Jako dowody w sprawie warto przedstawić potwierdzenie ponoszonych
kosztów na utrzymanie rodziny. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy
adwokata, który udzieli wszelkich niezbędnych wskazówek. Często tego typu sprawy są prostsze niż te o alimenty na dziecko, jednak porada specjalisty może znacząco
zmienić ich przebieg na korzyść powoda.

Separacja a alimenty

Należy podkreślić, że nawet separacja faktyczna nie wyklucza obowiązku
wzajemnego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Reguluje to art. 27
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli małżonkowie nie mieszkają razem, ale też
nie są rozwiedzeni, są zobligowani do łożenia na wspólne potomstwo.
Co więcej, jeśli jeden z małżonków, mimo tego, że pracuje i uzyskuje
wynagrodzenie, nie przekazuje środków na rzecz utrzymania rodziny, sąd może
zobowiązać jego pracodawcę do przekazywania części wypłaty na rzecz dzieci.