Zgoda sądu na wyjazd dzieci za granicę

Zgoda sądu na wyjazd dzieci za granicę

Pytanie: Proszę o pomoc w sprawie wyjazdu dzieci za granice kraju. Pracuję poza Polską i pragnę zabrać do siebie dzieci na stałe. Jestem po rozwodzie i nie mam kontaktu z ojcem dzieci, nie wiem nawet gdzie przebywa. Eksmąż nie płaci na dzieci alimentów (pomimo wyroku sądu) i nie ma z nimi również kontaktu. Wiem, że takimi sprawami zajmuje się sąd rodzinny, jednak nie mam możliwości być na każdej ewentualnej rozprawie. Moja siostra jest upoważniona notarialnie do reprezentowania mnie w każdej sprawie. Jak długo trwa taka sprawa? Co należy złożyć w sądzie żeby taka sprawa się rozpoczęła?

Zgodnie z art. 97 § 2 k.r.o o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Jeżeli nastąpi brak porozumienia między nimi rozstrzyga to sąd opiekuńczy. Jeśli ojciec nie zgadza się na wyjazd dziecka za granicę (lub jak w tym przypadku nie można uzyskać jego zgody) należy zwrócić się do sądu rejonowego (pełni on tu rolę sądu opiekuńczego) z wnioskiem, by sąd wyraził zgodę na wyjazd dziecka za granicę.

Wniosek taki to pismo, które powinno zawierać następujące elementy:

  • miejsce i datę sporządzenia,
  • wskazanie do kogo jest skierowany (np. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, Wydział III Rodzinny),
  • wskazanie, kto jest wnioskodawcą oraz pełnomocnikiem (Wnioskodawca: Maria Kowalska, zamieszkała …)
  • wskazanie uczestnika (Uczestnik: Jan Kowalski, zamieszkały…) ,
  • tytuł (Wniosek o rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka)
  • treść wniosku (zaczynając od słów: “Wnoszę o: ……”)
  • uzasadnienie wniosku
  • podpis

Proszę także załączyć dowody – wyrok rozwodowy oraz akt urodzenia dziecka.Jeżeli będzie Pani reprezentowana w tej sprawie przez siostrę należy również zamieścić udzielone jej pełnomocnictwo.Poza tym do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Natomiast jeżeli chodzi o możliwy czas trwania postępowania w tej sprawie nie możemy udzielić dokładnych informacji, ponieważ jest uzależnione od sprawności działania sądu, jego obciążenia innymi sprawami i okoliczności danej sprawy.

Photo credit: Alex Babashov via Foter.com / CC BY-NC-ND