Zażalenie na decyzję prokuratury – jak przygotować pismo?

Przestępstwa trzeba zgłaszać i należy dochodzić swoich praw oraz zadośćuczynienia przed wymiarem sprawiedliwości. Niestety w praktyce bardzo często zamiast sprawiedliwych wyroków dochodzi do umorzenia postępowania albo odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydanego zawiadomienia. Zażalenie na decyzję to jedyna droga do zmiany stanowiska.

Kto ma uprawnienia do wniesienia zażalenia?

Przepisy prawa upoważniają kilka osób, które mogą dostarczyć do prokuratury albo policji zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania (dochodzenia albo śledztwa) albo odmowie wszczęcia. Osoby, które zdecydują się na taki krok, mają możliwość przejrzenia akt sprawy, czyli dokumentów nagromadzonych w trakcie czynności podjętych przez organy ścigania. W taki sposób można zapoznać się z działaniami wykonanymi przez organy sprawiedliwości, a także podkreślić, jakie wystąpiły zaniedbania, jakie fakty czy dowody pominięte. Zażalenie to tak naprawdę wytykanie błędów popełnionych przez policję i prokuraturę. Dokument musi zostać szczegółowo napisany, zawierać rzetelne fakty i dowody, dlatego większość pokrzywdzonych decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalistów. W tym celu niezwykle przydatna okaże się kancelaria adwokacka Łódź to przykład miasta, w którym liczba umorzonych postępowań jest mniejsza niż w pozostałych miastach w Polsce, co pokazuje, że prokuratura oraz policja wnikliwie zapoznają się z każdą sprawą i dążą do ukarania przestępców.

Kiedy można wnieść zażalenie?

Zażalenie może dostać doręczone w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania albo odmowie jego wszczęcia. Termin jest wyznaczony od dnia następnego po dniu, kiedy doręczono przesyłkę. W praktyce oznacza to, że nie liczy się termin, kiedy do prokuratury dotarł dokument, ale najważniejsza jest data wysłania pisma.

Zażalenie musi zostać przekazane do Prokuratury, która wydała postanowienie. Po zapoznaniu się z dokumentem prowadzący sprawę prokurator może zmienić swoją decyzję i wznowić postępowanie bez kierowania sprawy do sądu. Jeśli pozostaje przy swoim stanowisku – sprawa trafia do rozpatrzenia przez wymiar sprawiedliwości.

W zażaleniu muszą znaleźć się wszystkie wady i uchybienia, za które odpowiadają organy ścigania. Dobrze jest wskazać naruszone przepisy uwarunkowane niewłaściwą decyzją (w tej sprawie pomoże jedynie prawnik czy radca prawny). W dokumencie można wpisać brak przesłuchania świadków, pominięte dowody. Sąd wydaje decyzje na podstawie akt sprawy oraz treści zażalenia, nie przesłuchuje żadnej ze stron.