Zakres świadczeń alimentacyjnych

Zakres świadczeń alimentacyjnych

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów, ma obowiązek dostarczyć środki utrzymania i wychowania zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi. Dostarczanie środków utrzymania polega na zaspokojeniu potrzeb uprawnionego do otrzymywania alimentów.

Środki Utrzymania

Do takich środków możemy zaliczyć:

  • wyżywienie;
  • odzież,
  • mieszkanie;
  • przedmioty niezbędne do życia, w przypadku choroby leki.

Wyżej wymienione środki dostarczone są wszystkim uprawnionym, w przypadku osób niepełnoletnich muszą być dostarczane również środki wychowania. Do takich środków możemy zaliczyć:

  • środki kształcenia;
  • środki rozwijania dziecka;
  • środki, które zapewnią rozrywkę dziecku;
  • oraz środki rozwoju fizycznego i duchowego dziecka.

Ustalać zakres obowiązków alimentacyjnych zawsze brane są pod uwagę potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowe oraz majątkowe osoby, która jest do nich zobowiązana.

Ustając alimenty między małżonkami, najważniejsze jest to aby oboje z nich żyli na równej stopie życiowej. Oznacza to, że małżonek powinien dostarczyć współmałżonkowi środki utrzymania, tak aby oboje żyli na podobnej stopie życiowej. Należy pamiętać, iż taki równy podział stosowany jest tylko w przypadku małżeństwa, w przypadku innych osób z rodziny, które nie są objęte postulatem równej stopy podział ten może być nierówny.

Niegodność otrzymania alimentów

Niegodność do otrzymania alimentów, może wynikać z:

  • rażąco niewłaściwego zachowania względem osoby, która jest zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego;
  • lekkomyślnego postępowania osoby uprawnionej, które spowodowałoby stan niedostatku.