Wypowiedzenie umowy o pracę rodzaje i wzory

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem pracownika bądź pracodawcy, mającym na celu zakończenie stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę podlega regulacją zawartym w kodeksie pracy.

Jakie wyróżniamy sposoby rozwiązania umowy o pracę?

  1. Rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  2. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
  3. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, polega na umożliwieniu jednej ze stron stosunku umowy o pracę, natychmiastowego rozwiązania tej umowy.

W jakich przypadkach pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę bez upływu okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez upływu okresu wypowiedzenia umożliwia nam art. 55 kodeksu pracy, który stanowi, że taka możliwość istnieje, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Ponadto mamy prawo odejść z pracy bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracownik powinien rozwiązać umowę o pracę na piśmie, w którym podaje jedną z ww. przyczyn natychmiastowego rozwiązania umowy.

W jakich przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez upływu okresu wypowiedzenia?

Pracodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę bez upływu okresu wypowiedzenia, gdy:

  1. Pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  1. Pracownik popełni w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. Przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
  2. Dojdzie do zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Ponadto rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia polega na złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę oraz odczekaniu wymaganego czasu. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule naszego partnera „Wypowiedzenie umowy o pracę”.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje za porozumieniem stron, które zgadzają się na rozwiązanie stosunku pracy na warunkach, jakie dobrowolnie te strony ustaliły. Artykuł dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron, znajdziesz pod następującym linkiem: „Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron„.

Obowiązki stron przy wypowiadaniu umowy

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, lub rozwiązanie umowy. Pracownik w przypadku wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia również powinien podać do wiadomości pracodawcy przyczynę rozwiązania umowy. Pracodawca w swoim oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia należy zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy ze wskazaniem właściwego sądu pracy oraz terminu na wniesienie odwołania.

Zobacz również inne wzory: