Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Spłata kredytu nie prowadzi automatycznie do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Niezbędne jest uzyskanie zgody wierzyciela (banku) na wykreślenie hipoteki, a następnie złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego. W jakiej formie bank wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki? Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie wieczystoksięgowy w celu wykreślenia hipoteki?

List mazalny

Bank wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki po całkowitej spłacie kredytu. Zgoda banku przybiera formę listu mazalnego zwanego również kwitem mazalnym. List mazalny stanowi dokument, w którym bank potwierdza spłatę kredytu i wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu. List mazalny można zatem zdefiniować jako zaświadczenie wystawiane przez bank w celu przedłożenia w sądzie wieczystoksięgowym. Pamiętać należy, że bank wystawi list mazalny po całkowitej spłacie kredytu. W przypadku braku spłaty zadłużenia bank odmówi wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki. Kredytobiorca chcąc uzyskać list mazalny powinien złożyć w banku stosowny wniosek.

Wniosek do banku

W wielu bankach istnieje możliwość wykorzystania gotowego formularza wniosku o wydanie listu mazalnego. Jeżeli kredytobiorca samodzielnie redaguje wniosek, to powinien zawrzeć w nim istotne elementy, które pozwolą na prawidłowe wystawienie listu mazalnego. We wniosku należy wskazać:

  • adres kredytobiorcy,
  • dane kredytobiorcy,
  • numer umowy kredytu,
  • numer księgi wieczystej
  • numer wpisu hipoteki w księdze wieczystej,
  • uzasadnienie wniosku (informacja o całkowitej spłacie).

Wniosek o wydanie listu mazalnego można złożyć osobiście w banku lub przesłać go przesyłką pocztową. Co do zasady banki wydają list mazalny w terminie kilkunastu dni roboczych. Niektóre banki pobierają opłaty za wydanie listu mazalnego.   

Treść listu mazalnego

Po uzyskaniu listu mazalnego z banku, a przed jego złożeniem w sądzie, niezbędne jest dokładne sprawdzenie treści dokumentu bankowego. List mazalny powinien być precyzyjny w zakresie określenia danych nieruchomości, kredytu i hipoteki. Kredytobiorca z treści listu mazalnego powinien odczytać:

  • dane nieruchomości obejmujące jej adres i numer księgi wieczystej,
  • dane spłaconego zobowiązania, tj. umowy kredytu,
  • dane dotyczące hipoteki,
  • wskazanie adresata listu mazalnego.

Ponadto list mazalny będzie wywoływać skutki prawne, o ile bank jednoznacznie wyrazi w jego treści zgodę na bezwarunkowe wykreślenie hipoteki oraz potwierdzi wygaśnięcie wszystkich wierzytelności banku zabezpieczonych hipoteką.

Wniosek do sądu

Ostatnią czynność jaką musi podjąć kredytobiorca jest złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego. We Wrocławiu wszystkie wnioski wieczystoksięgowe składane są do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, który ma swoją siedzibę przy ul. Komandorskiej. Wniosek ten składany jest na urzędowym formularzu i podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 100 zł. Formularz wniosku odstępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy obligatoryjnie załączyć list mazalny, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Wniosek o wykreślenie hipoteki zostanie niezwłocznie odnotowany w systemie elektronicznych ksiąg wieczystych poprzez zamieszczenie wzmianki o złożeniu wniosku. Na postanowienie sądu w przedmiocie wykreślenia hipoteki przyjdzie jednak poczekać nawet kilka miesięcy. Sąd na piśmie powiadomi kredytobiorcę o ostatecznym wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej.

Podsumowanie

List mazalny to nic innego jak zaświadczenie banku o całkowitej spłacie kredytu i zgodnie na wykreślenie hipoteki. Dokument ten jest niezbędny dla wykreślenia hipoteki z treści księgi wieczystej. Kredytobiorca musi samodzielnie zadbać o wykreślenie hipoteki poprzez złożenie wniosku do sądu, do którego załączy list mazalny. Brak wpisów w dziale czwartym księgi wieczystej pozwoli właścicielowi nieruchomości na zaciągnięcie nowego kredytu zabezpieczonego hipoteką albo też ułatwi przyszłą sprzedaż mieszkania.

Artykuł przygotowany przez adw. Marcela Migałę z Kancelarii Migała