Wniosek o zabezpieczenie majątku na czas rozprawy rozwodowej

Wniosek o zabezpieczenie majątku na czas rozprawy rozwodowej

Pytanie: Mąż złożył w sądzie pozew o rozwód z orzeczeniem o mojej winie. Jednak zachowanie męża w ciągu ostatnich miesięcy budzi podejrzenia, iż jego stan zdrowia psychicznego nie jest w normie. Pytanie brzmi, czy – jako pozwanej – przysługuje mi prawo złożenia wniosku o przeprowadzenie badania męża (warto dodać, iż mąż jest AA od trzech lat oraz leczy się psychiatrycznie) oraz czy mogę to zrobić przed czy podczas rozprawy pojednawczej? Mąż likwiduje konta bankowe i ukrywa majątek naszego małżeństwa. Czy przysługuje mi prawo złożenia wniosku o zabezpieczenie majątku dorobkowego? W jaki sposób mogę spowodować przymus ujawnienia wszystkich składników majątku tak, by podział majątku przy rozwodzie obejmował jego całość?

Posiedzenie pojednawcze ma na celu nakłonienia małżonków do pojednania się i odstąpienia od żądania orzeczenia rozwodu. Jeżeli jednak posiedzenie to nie przyniesie oczekiwanych skutków sąd wyznaczy rozprawę rozwodową. Podczas trwania rozprawy, aż do jej zamknięcia strony mogą przytaczać okoliczności faktyczne oraz dowody na poparcie swoich racji lub na odparcie twierdzeń strony przeciwnej. W związku z tym, zarówno pozwany jak i powód mają prawo przeprowadzania dowodów i przytaczania okoliczności faktycznych. Wcześniej postępowania dowodowego nie przeprowadza się.

Natomiast, w sprawie wnioskowania o przeprowadzenie dowodu z badania psychiatrycznego konieczne będzie oznaczenie faktów podlegających udowodnieniu. Strony mogą również przytaczać dowody i okoliczności faktyczne w odpowiedzi na pozew. Odpowiedź taka może być wniesiona przez pozwanego (a wiec w tym przypadku przez Panią) przed pierwszą rozprawą. Jeżeli pierwsza rozprawa już się odbędzie, wniesienie odpowiedzi na pozew nie jest dopuszczalne.

W kwestii zabezpieczenia majątku objętego wspólnością majątkową. Otóż sąd może wydać zarządzenie tymczasowe o zabezpieczeniu roszczenia, którego można dochodzić w sądzie powszechnym. Dopuszczalne to jest, jeżeli roszczenie jest wiarygodne.  W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym, roszczeniem przysługującym Pani, którego zabezpieczenia można by żądać jest roszczenie o podział majątku wspólnego. Ponieważ Pani mąż podejmuje działania, które mogą prowadzić do tego, że zaspokojenie roszczenia może zostać ograniczone, wydaje się, że wydanie zarządzenia tymczasowego o zabezpieczeniu roszczenia jest uzasadnione. Sąd wydaje zarządzenie tymczasowe na wniosek. Zgodnie z art. 58 par. 3 na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Za okoliczności powodujące nadmierną zwłokę w postępowaniu może być uznany istniejący między stronami spór co do składników tego majątku. Jeżeli są nie dokona podziału majątku wspólnego, wówczas jego podziału trzeba będzie domagać się w odrębnym postępowaniu

Photo credit: Ravages via Foter.com / CC BY-NC-SA