Wina w wyroku rozwodowym, a wcześniejsza separacja

Wina w wyroku rozwodowym a wcześniejsza separacja

Pytanie: Witam, sąd w orzeczeniu o separacji przypisał wyłączną winę jednemu z małżonków. Po pewnym czasie wszczęta została sprawa rozwodowa. Czy sąd orzekając o rozwodzie przypisze wyłączną winę rozkładu automatycznie, na podstawie orzeczenia o separacji? Dziękuję za udzielnie odpowiedzi.

Przypisanie winy w wyroku rozwodowym małżeństwa, co do którego poprzednio była orzeczona separacja, jest dosyć skomplikowane. Nie możemy jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Naszym zdaniem sąd nie powinien jednak “automatycznie” przypisywać winy temu małżonkowi, który wcześniej został uznany za winnego rozkładu pożycia w orzeczeniu o separacji. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego, w oparciu o które toczy się postępowanie rozwodowe, mówią, iż sąd wydaje wyrok biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 kpc). Opieranie się na orzeczeniu separacji oznaczałoby, iż sąd za podstawę wyroku przyjąłby stan nieraz bardzo odległy w czasie. Ponadto mogłoby to prowadzić do oczywiście niesłusznych rozstrzygnięć, gdyby po orzeczeniu separacji ten małżonek, który został uznany za niewinnego, swym zachowaniem ów rozkład pożycia pogłębił (lub utrwalił).

Można jednak argumentować, że skoro rozkład pożycia już nastąpił – a nastąpił, bo orzeczono separację – to dalsze zachowania małżonków nie mają już znaczenia dla jego ustalenia, zatem nie można też zmieniać ustaleń odnośnie winy. Przy przyjęciu tego poglądu możliwe by było “przepisanie” rozstrzygnięcia o winie.

W związku z powyższym sąd może przyjąć albo jeden, albo drugi pogląd; powinien jednak przekonywająco swój wybór uzasadnić.
Photo credit: noyava via Foter.com / CC BY-NC-SA