Ukraińcy a pobyt stały w Polsce. Jak zdobyć zezwolenie?

ukraincy-a-pobyt-staly-w-polsce-jak-zdobyc-zezwolenie

Niewątpliwie obywatele Ukrainy podejmujący pracę w Polsce są znacznie chętniej zatrudniani przez naszych pracodawców niż przedstawiciele innych nacji, co oczywiście ma swoje uzasadnienie głównie w wyraźnym podobieństwie kulturowym i językowym łączącym kraje słowiańskie. Korzystają na tym obie strony. Ukraińcy mogą liczyć na znacznie wyższe zarobki niż w swoim ojczystym kraju, a my dzięki nim ograniczamy nasz deficyt rąk do pracy.

Kto oprócz obywateli UE może podejmować pracę w Polsce?

Podstawowym warunkiem podjęcia pracy w naszym kraju przez obcokrajowców niebędących obywatelami UE, co oczywiście dotyczy także Ukraińców, jest posiadanie karty pobytu. Karta taka może być wydawana w Polsce na podstawie wcześniej wydanych zezwoleń sankcjonujących u nas pobyt czasowy lub stały albo na podstawie innej jeszcze przesłanki.

Karta pobytu to nic innego jak dokument tożsamości cudzoziemca przebywającego na terytorium RP, który uprawnia go do wielokrotnego przekraczania granicy bez potrzeby posiadania wizy.

Oczywiście najkorzystniejsze dla zatrudnionych u nas obcokrajowców jest uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, które ma charakter bezterminowy, chociaż sama karta pobytu (podobnie jak dowód osobisty) jest ważna przez 10 lat. O tym, jak można takie zezwolenie uzyskać, opowiadali nam specjaliści z agencji zatrudnienia PD Solidbud z miejscowości Żołędowo w woj. kujawsko-pomorskim, specjalizującej się w rekrutacji pracowników ze Wschodu, a w szczególności z Ukrainy.

Podstawy otrzymania zezwolenia na pobyt stały w Polsce

Owych podstaw jest dosyć sporo, dlatego też wymienimy je skrótowo, koncentrując się jedynie bardziej na tym co wiąże się bezpośrednio z wykonywaną pracą. Tak więc karta pobytu stałego może być wydana m.in. osobie, która chce się osiedlić u nas na stałe i posiada lub uzyskała:

  • polskie pochodzenie,
  • Kartę Polaka,
  • dokument małżeństwa z obywatelem Polski,
  • azyl na terenie RP,
  • status uchodźcy lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych i przebywa u nas min. 5 lat.

Oprócz tego zezwolenie na pobyt stały po spełnieniu określonych warunków może otrzymać także ofiara handlu ludźmi, osoba, która przed złożeniem wniosku mieszkała na terenie RP już przez min. 10 lat, dziecko cudzoziemca lub dziecko, którego rodzicem jest obywatel RP.

Najważniejsza z punktu widzenia osób podejmujących u nas pracę zarobkową jest ostatnia opcja, a mianowicie wydanie karty stałego pobytu cudzoziemcowi, który przebywał w Polsce na podstawie zezwolenia czasowego nieprzerwanie przez 4 lata w związku z wykonywaniem przez niego pracy w zawodzie pożądanym dla naszej gospodarki. Z opcji tej najczęściej korzystają pracownicy z Ukrainy i Białorusi.