Separacja faktyczna – czym jest i jakie są jej skutki?

Couple with divorce contract and ring on desk. Divorce

Termin separacja sądowa jest każdemu dobrze znany. Jest jeszcze separacja faktyczna, ale pojęcie to nie jest uregulowane prawnie, czyli nie jest usankcjonowane orzeczeniem sądowym. Mówić o niej można w przypadku małżonków mieszkających z jakichś powodów osobno, ale nadal pozostających prawnie małżeństwem. W przypadku separacji faktycznej nie została wniesiona sprawa do sądu. Każde z tych postępowań wiąże się z konkretnymi skutkami dla partnerów.

Co to jest separacja faktyczna?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie występuje pojęcie separacji faktycznej, ale stosuje się je do określenia sytuacji dotyczącej ustania wspólnego pożycia małżonków (brak więzi osobistych i gospodarczych). Może ona wynikać z decyzji zarówno jednego, jak i obojga małżonków. W przypadku separacji faktycznej małżonkowie prowadzą osobne gospodarstwa domowe i każdy z nich utrzymuje się we własnym zakresie, czyli z uzyskiwanych przez siebie dochodów. Chociaż węzeł małżeński prawnie nadal obowiązuje, małżonkowie w praktyce nie świadczą sobie wzajemnej pomocy. Separacja faktyczna przyczynia się do zmian w funkcjonowaniu rodziny. Małżonkowie są nadal zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny. Konieczne jest łożenie nie tylko na wspólne dzieci, ale też na utrzymanie domu. Jeśli opuszczony małżonek nie jest w stanie samodzielnie ponosić kosztów swojego utrzymania, może wystąpić do sądu o przyznanie alimentów od współmałżonka.

Separacja faktyczna i jej skutki

Separacja faktyczna nie ponosi za sobą skutków prawnych, jako że nie jest orzekana przez sąd. Może jednak stanowić powód dla orzeczenia rozdzielności majątkowej między małżonkami. Decydując się na separację faktyczną, można ustanowić rozdzielność majątkową na drodze umowy, która przyjmie formę aktu notarialnego. Innym rozwiązaniem jest wniesienie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. Należy mieć na uwadze to, że w przypadku pozostania w związku małżeńskim nie dochodzi do zmienienia ustawowego porządku dziedziczenia. Skutkiem separacji faktycznej jest także utrata prawa do reprezentowania drugiego małżonka. Następuje wyłączenie uprawnienia do działania za drugiego małżonka w sprawach zwykłego zarządu. Jako, że separacja faktyczna może doprowadzić do zupełnego rozkładu pożycia, jest przesłanką do orzeczenia separacji przez sąd.

Kiedy rozwód?

Rozwód jest wynikiem ustania między małżonkami więzi ekonomicznych, uczuciowych oraz fizycznych. Aby sąd orzekł rozwód, rozpad więzi musi być zupełny i trwały, przy czym przepisy nie przewidują konkretnego przedziału czasowego. Często dochodzenie rozwodu poprzedza włąsnie faktyczna lub formalna separacja.

W razie wątpliwości, czy separcja faktyczna będzie dla nas korzystna, warto zasięgnąć porady prawnika.

Podsumowując, separacja faktyczna nie jest orzekana przez sąd. Wiąże się z rozdzieleniem małżonków i zanikiem więzi małżeńskich. Jest to stan niestwierdzony orzeczeniem sądu. Może jednak uzasadniać zniesienie wspólnoty majątkowej.