Separacja czy rozwód?

Separacja czy rozwód?

Pytanie: Witam, mój mąż nadużywa alkoholu, mamy dwoje dzieci w wieku szkolnym. Po nadmiernym spożyciu alkoholu mąż staje się agresywny , obraża mnie i dzieci a nawet używa przemocy. Chciałabym się dowiedzieć jakie wyjście z tej sytuacji byłoby dla mnie lepsze: separacja czy rozwód? Jakie koszty się z tym wiążą? Ja pozostaję bez pracy, wraz z dziećmi żyjemy w mieszkaniu męża. W sytuacji separacji, czy rozwodu gdzie musiałabym zamieszkać? Pragnę równiez zapytać czy jeśli ja złożę pozew to będzie to argument obciążający mnie za rozpad rodziny i tym samym odebranie mi praw rodzicielskich?

Złożenie pozwu o rozwód albo separację przez jednego z małżonków nigdy nie jest równoznaczne z automatycznym uznaniem tego małżonka za winnego rozpadu małżeństwa. Oceny tej dokonuje sąd w trakcie postępowania. Opisana przez Panią sytuacja może wskazywać, iż winnym rozkładu pożycia jest mąż.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje, gdy sąd uzna, iż między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, co oznacza, że wygasła więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza. Natomiast W kwestii separacji rozkład ma być zupełny, ale nie trwały. Orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwód, różnica jest taka, że małżonkowie nie mogą zawrzeć małżeństwa.

Sąd nie może orzec rozwodu/ separacji, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub gdy żąda tego małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia. Z przedstawionej w pytaniu sytuacji wydaje się wynikać, że żądanie przez Panią rozwodu/ separacji jest uzasadnione. Ciągłe awantury, alkoholizm męża i akty przemocy stosowane przez niego w domu z całą pewnością nie sprzyjają właściwemu rozwojowi psycho- fizycznemu Państwa dzieci.

Sąd ogłaszając rozwód/ separację orzeka o winie rozkładu pożycia, w tym przypadku może Pani wystąpić o orzeczenie rozwodu/ separacji z wyłącznej winy męża. Sąd rozstrzyga również z urzędu o władzy rodzicielskiej i o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Sąd, orzekając o władzy rodzicielskiej bierze pod uwagę przede wszystkim dobro małoletnich dzieci (nie ma znaczenia, kto wystąpił z pozwem rozwodowym/ o separację). Sąd orzeka również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Jeżeli mieszkanie nie jest własnością tylko męża, może Pani zażądać eksmisji małżonka, udowadniając, że mąż swym wyjątkowo nagannym zachowaniem (urządzane przez niego awantury, przemoc) uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Dodatkowo może powołać się Pani na dobro dzieci, zapewnienie im spokoju, warunków do nauki, przyjmowania w domu kolegów/ koleżanek, gdyż sąd, orzekając o wspólnym mieszkaniu uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzono opiekę nad nimi. Ponadto,  może Pani żądać alimentów od byłego męża.

Od pozwu o rozwód/ separację pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł. Może się Pani jednak domagać zwolnienia od kosztów sądowych, składając oświadczenie o stanie majątkowym i uzasadniając, iż nie jest Pani w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i swojej rodziny.

Photo credit: Julia Manzerova via Foter.com / CC BY-ND