Separacja a odpowiedzialność za długi małżonka

Separacja a odpowiedzialność za długi małżonka

Pytanie: Czy orzeczenie separacji może wpływać na odpowiedzialność za długi współmałżonka? Czy przy wnoszeniu pozwu o separację muszę złożyć wniosek o zniesienie wspólności majątkowej? Jaka jest różnica w terminach “rozdzielność majątkowa” i “zniesienie wspólności majątkowej”?

W kwestii wpływu instytucji separacji na odpowiedzialność za długi, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 61 ze znaczkiem 5 mówi wyraźnie, że orzeczenie separacji skutkuje powstaniem między małżonkami rozdzielności majątkowej. Powoduje to, iż współmałżonek jest zwolniony od odpowiedzialności za długi drugiego małżonka. Chodzi tu oczywiście o długi powstałe już po uprawomocnieniu się orzeczenia przez sąd (o separacji). Powstanie rozdzielności majątkowej następuje z mocy prawa. W takim przypadku nie ma potrzeby wnoszenia wniosku o zniesienie wspólności majątkowej.

Jeśli natomiast chodzi o różnice terminologiczne, to określenie “rozdzielność majątkowa”, oznacza pewną sytaucję prawną w której znajdują się małżonkowie bądź to w wyniku orzeczenia separacji lub rozwodu, lub na własne życzenie małżonków np. z chwilą zawarcia intercyzy (umowy modyfikującej majątkowy ustrój małżeński) o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej. Sytuację taką charakteryzuje istnienie dwóch niezależnych od siebie majątków (odrębnych) małżonków oraz brak odpowiedzialności za długi drugiego małżonka.“Zniesienie wspólności majątkowej” rozumie się jako pewną czynność mającą swój wymiar prawny. Skutkuje ono wcześniej określoną rozdzielnością majątkową i jest przeprowadzane obligatoryjnie w przypadku orzeczenia separacji, rozwodu lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Natomiast fakultatywnie dochodzi do zniesienia wspólności majątkowej na wniosek jednego z małżonków w przypadku zawarcia intercyzy majątkowej.

Photo credit: oschene via Foter.com / CC BY-NC-SA