Rozpad małżeństwa, kto ponosi winę?

Rozpad małżeństwa, kto ponosi winę

W przypadku, gdy doszło w małżeństwie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, każdy z nich ma prawo zażądać rozwodu. Podczas sprawy rozwodowej sąd orzeka po czyjej stronie leży wina takiego rozkładu, chyba że wspólnie małżonkowie od tego odstąpią.

Pod pojęciem rozkładu pożycia małżeńskiego rozumie się zerwanie wszelkich więzi: duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Bardzo ważnym warunkiem jest to,aby rozkład ten był trwały czyli nie ma możliwości powrotu obojga małżonków do wspólnego pożycia.

Zadaniem sądu jest ustalenie, po czyjej stronie leży wina, orzekając o winie w wyroku sąd ustala że winę :

  • ponosi tylko jeden z małżonków;
  • ponoszą obydwoje;
  • nie ponosi żaden z małżonków.

Małżonek zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia jeśli jego działanie będzie naruszało prawa lub obowiązki życia w małżeństwie, do tych działań możemy przede wszystkim zaliczyć:

  • porzucenie małżonka bez podania przyczyny;
  • pijaństwo;
  • groźby;
  • agresja;
  • odmowa współżycia;
  • czy zdrada.

Rozwód bez orzekania o winie

Sąd ma prawo, aby nie orzekać o winie w sytuacji, gdy oboje z małżonków wystąpią o zaniechanie ustalenia winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym przypadku sprawa rozwodowa toczy się, jakby żaden z nich nie ponosił winy. Dopóki rozwód nie zostanie orzeczony, każdy z małżonków ma prawo do zmiany swojego oświadczenia.

Ustalenie winy

Ustalenie winy rozpadu pożycia ma bardzo duży wpływ na kwestie obowiązku alimentacyjnego. Małżonek, który nie jest winny a pozostaje on w niedostatku będzie miał prawo żądać od drugiego małżonka dostarczania środków na utrzymanie. Środki te mają przede wszystkim zaspokoić usprawiedliwione potrzeby drugiego małżonka, ponadto muszą odpowiadać możliwością zarobkowym oraz majątkowym zobowiązanego. Taki obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku, gdy małżonek niewinny wstąpi w kolejny związek małżeński lub upłynie termin pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu.

Photo credit: Saltatempo via Foter.com / CC BY-NC