Rozwód – powrót do nazwiska sprzed ślubu

Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących i nieprzyjemnych wydarzeń w życiu, o którym byli małżonkowie przeważnie chcą jak najszybciej zapomnieć. Pomóc w tym może powrót do nazwiska sprzed ślubu.

Kto może wystąpić o zmianę nazwiska?

Wystąpić o zmianę nazwiska może każdy z rozwiedzionych małżonków. Rzadko, ale czasami jednak zdarza się, że to mężczyzna przejmuje nazwisko żony. Jakie jeszcze prawa przysługując Ci w związku z rozwiązaniem związku małżeńskiego?

Aby powrócić do nazwiska sprzed ślubu należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego albo do konsulatu – jeśli stałe miejsce Twojego zamieszkania znajduje się za granicą. Opłata za wniosek w USC to 11 zł, natomiast u konsula – 50 euro, tzw. opłaty konsularnej.

Kiedy wystąpić o zmianę nazwiska?

Należy pamiętać, że możliwość powrotu do nazwiska sprzed ślubu jest ograniczona czasowo. Wniosek o zmianę nazwiska należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Termin ten jest nieprzywracany. Jeśli zostanie przekroczony, pozostanie administracyjna zmiana nazwiska, która jest bardziej skomplikowaną procedurą.

Jakie dokumenty do zmiany nazwiska?

Dokumenty, jakie będą Ci potrzebne, to dowód tożsamości lub paszport. Dodatkowe informacje, jakie należy podać, to między innymi: miejsce, w którym sporządzono Twój akt małżeństwa, oraz datę uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Jeśli małżeństwo zawierane było za granicą, Urzędnik Stanu Cywilnego lub Konsul poinformuje, czy będą potrzebne dodatkowe dokumenty. Ponadto okazać należy dowód wpłaty. Kierownik stanu cywilnego lub Konsul przyjmie oświadczenie o zmianie nazwiska oraz sporządzi protokół, który będzie podstawą do zmiany aktów stanu cywilnego i zostanie przesłany do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym sporządzono akt małżeństwa. Wzmianka zostanie naniesiona, a informacje w aktach stanu cywilnego – zaktualizowane. Od momentu aktualizacji wpisu w akcie małżeństwa, można posługiwać się nowym nazwiskiem. O wydanie aktualnego odpisu aktu małżeństwa należy wystąpić, składając wniosek papierowy lub elektroniczny, w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Więcej informacji uzyskasz u adwokata w Rzeszowie.

Jak przebiega proces zmiany nazwiska?

Procedura administracyjnej zmiany nazwiska jest nieco bardziej skomplikowana. Postępowanie toczy się na wniosek i kończy go wydanie decyzji, od której można odwołać się do właściwego miejscowo wojewody. Wniosek składa się tak samo jak przy wyżek opisanej procedurze – do Urzędu Stanu Cywilnego lub Konsula. Powinien on zawierać: dane osoby, której zmiana dotyczy (imiona, nazwisko, nazwisko rodowe i nr pesel), nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana, adres do korespondencji, uzasadnienie oraz oświadczenie, że w tej samej sprawie nie został złożony inny wniosek. O ile sam wniosek jest prosty do uzupełnienia, o tym uzasadnienie sprawia więcej trudności. Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu zmiany nazwiska? Od niego uzależniona jest, czy urzędnik rozpatrzy Twój wniosek pozytywnie. Przyczyna zmiany nazwiska powinna być poważna i nie może opierać się jedynie na subiektywnych odczuciach. Może to być w szczególności sytuacja, m.in. gdy nazwisko jest ośmieszające, nie jest faktycznie używane, jesteś cudzoziemcem, który otrzymał polskie obywatelstwo. W uzasadnieniu powinien znaleźć się również dowód, na fakt będący podstawą zmiany.