Rozmowa kwa­li­fi­ka­cyjna pyta­nia i odpo­wie­dzi – jak się przy­go­to­wać?

rozmowa kwalifikacyjna pytania i odpowiedzi
rozmowa kwalifikacyjna pytania i odpowiedzi

Tele­fon w końcu zadzwo­nił i dosta­łeś zapro­sze­nie na roz­mowę kwa­li­fi­ka­cyjną w spra­wie wyma­rzo­nej pracy, w wyma­rzo­nej fir­mie. Pierw­szy krok został uczy­niony, teraz czas na wła­ściwe przy­go­to­wa­nie, by zro­bić jak naj­lep­sze wra­że­nie. Wszystko w Two­ich rękach, pozo­staje jedy­nie pyta­nie, jak przy­go­to­wać się do roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyj­nej?

Co wiesz o naszej fir­mie? – na każdej roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej

Rozmowa w spra­wie pracy to dla Cie­bie praw­dziwy test, bowiem w ciągu zale­d­wie kil­ku­dzie­się­ciu minut musisz prze­ko­nać przy­szłego pra­co­dawcę, że Twoja kan­dy­da­tura to naj­lep­szy wybór. Rekru­ter jest zwy­kle przy­go­to­wany, a pyta­nia na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej nie są kwe­stią przy­padku. Aby się do nich przy­go­to­wać wszyst­kim musisz zebrać wszel­kie infor­ma­cje o fir­mie w któ­rej sta­rasz się o pracę. Pomi­ja­jąc grzecz­no­ściowe pyta­nia wpro­wa­dza­jące do roz­mowy lub podobne, które ją mogą koń­czyć, wszystko co usły­szysz będzie prze­cież nawią­zy­wać do firmy.

Klu­czowe jest pozna­nie histo­rii firmy, jej pro­duk­tów lub usług. Prze­szu­kaj sieć, by poznać mocne i słabe strony Two­jego przy­szłego pra­co­dawcy. Te pierw­sze pod­kre­ślaj i wychwa­laj, te dru­gie dys­kret­nie prze­milcz. Wszy­scy lubimy być chwa­leni, a pozy­tywne wypo­wie­dzi na temat firmy, w któ­rej chcesz pra­co­wać dodat­kowo potwier­dzają celo­wość Two­jej apli­ka­cji.

Nie musisz znać dokład­nej cha­rak­te­ry­styki i peł­nej oferty, ale im wię­cej wiesz, tym lepiej. Jest to bar­dzo ważne, ponie­waż pra­co­dawca być może będzie chciał spraw­dzić Twoją wie­dzę na ten temat. Sprawdź jaka jest poli­tyka firmy i jej plany roz­wo­jowe. Jeśli jest to duża firma, z pew­no­ścią znaj­dziesz wszel­kie nie­zbędne infor­ma­cje w inter­ne­cie, ale rów­nież śred­nie i małe przed­się­bior­stwa coraz czę­ściej komu­ni­kują się z klien­tami choćby przy uży­ciu mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Odwiedź zatem fan­page, poszu­kaj arty­ku­łów i wywia­dów z pre­ze­sem. Z tego źró­dła naj­le­piej sko­rzy­stać, ponie­waż będziesz miała wtedy pew­ność, że owe infor­ma­cje są pewne i zgodne z poli­tyką infor­ma­cyjną przy­szłego pra­co­dawcy.

Kla­syczne pyta­nia na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej – Nie daj się zasko­czyć!

Wiele pytań na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej sta­nowi kanon takich spo­tkań. Na te pyta­nia musisz mieć zawsze przy­go­to­waną odpo­wiedź. Co ważne nie powinna to być odpo­wiedź sztam­powa tylko nawią­zu­jąca do tej kon­kret­nej firmy, do tej kon­kret­nej posady. Przy­kła­dem takiego pyta­nia jest kla­syczne „dla­czego chcesz u nas pra­co­wać?”. Każ­demu pra­co­dawcy można by udzie­lić 10 uni­wer­sal­nych odpo­wie­dzi, które nic nie­znaczną. Warto jed­nak zamiast tego dać się zapa­mię­tać i już na star­cie bły­snąć wie­dzą o fir­mie oraz zaan­ga­żo­wa­niem.

Kolejne kla­syczne pyta­nia na rozmowie kwalifikacyjnej odno­szą się do obec­nego zatrud­nie­nia i przy­czyn, dla któ­rych chcesz zmie­nić pracę. Na szczę­ście coraz rza­dziej popeł­nia­nym błę­dem są uty­ski­wa­nia na obec­nego pra­co­dawcę. To ważne, by nie mówić źle o swoim obec­nym sze­fie, gdy słu­cha Cię Twój przy­szły szef. To jest jed­nak jedy­nie fun­da­ment odpo­wie­dzi na takie pyta­nie. Pamię­taj, że nie­za­leż­nie od branży i sta­no­wi­ska pra­co­dawca szuka ludzi, któ­rzy będą zado­wo­leni z pracy. Ważne jest zatem pod­kre­śle­nie postrze­ga­nych przez Cie­bie plus zmiany pra­co­dawcy w kon­tek­ście roz­woju i satys­fak­cji.

Do każ­dego z takich kla­sycz­nych pytań na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nych musisz podejść indy­wi­du­al­nie, by nie brzmiały jak wyuczona regułka. Warto je prze­ćwiczyć przed każdą roz­mową kwa­li­fi­ka­cyjną. Lista tych pytań nie jest prze­cież taka długa, poni­żej kilka przy­kła­do­wych:

  • Co moty­wuje Cię do pracy?
  • Jakie sta­wiasz sobie cele zawo­dowe?
  • Jaka jest Twoja wyma­rzona praca?
  • Jakie są Twoje mocne i słabe strony?
  • Co chcesz robić za kolejne 5 lat?
  • Co nam możesz opo­wie­dzieć o sobie?
  • Jaki jest Twój naj­więk­szy suk­ces i porażka zawo­dowa?
  • Dla­czego powin­ni­śmy posta­wić na Cie­bie?
  • Rozmowa kwa­li­fi­ka­cyjna bez pyta­nia o ocze­ki­wa­nia finan­sowe?

To się z reguły nie zda­rza, bo już na star­cie warto okre­ślić wza­jemne ocze­ki­wa­nia i moż­li­wo­ści. Pyta­nia na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej mają zwy­kle pewien sche­mat i to o finanse pada zwy­kle w koń­co­wej fazie roz­mowy. To dla Cie­bie szansa, by dosto­so­wać odpo­wiedź do spe­cy­fiki firmy. Z kon­tek­stu roz­mowy wynika bowiem czę­sto, czy firma należy do hoj­nych pra­co­daw­ców, czy też tnie koszty na każ­dym kroku. Pod­sta­wowa zasada jest taka, by na star­cie nie sprze­dać się za tanio, ale jed­no­cze­śnie nie odstra­szyć pra­co­dawcy. Otwar­tość na nego­cja­cje suge­ruj ostroż­nie i dopiero odpo­wia­da­jąc na pyta­nie o taką moż­li­wość.

Pyta­nie o ocze­ki­wa­nie finan­sowe jest dla więk­szo­ści z nas szcze­gól­nie istotne. Tym bar­dziej rze­tel­nie się do niego przy­go­tuj. Ustal swoje ocze­ki­wa­nia. Zasta­nów się nad moż­li­wymi kom­bi­na­cjami czę­ści sta­łej i pre­mii. Sprawdź rów­nież w sieci, jakie są zarobki na sta­no­wi­sku, na które apli­ku­jesz. Na koniec zaś przy­go­tuj swoją wypo­wiedź w tym zakre­sie. O pie­nią­dze pyta rekru­ter, ale Twoja odpo­wiedź powinna być spo­kojna i jasna. Nie tłu­macz się rów­nież ze swo­ich ocze­ki­wań. Pod­kre­ślaj nato­miast doświad­cze­nie, wie­dzę i zaan­ga­żo­wa­nie.

Pyta­nia i odpo­wie­dzi na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej to prze­cież nie wszystko

Już dawno udo­wod­niono, że waż­niej­sze jest to jak mówisz, niż to co mówisz. Całość tego zagad­nie­nia można hasłowo okre­ślić mia­nem pierw­szego wra­że­niem oraz tym jak się dasz zapa­mię­tać. Jeżeli roz­mowy kwalifikacyjne są dla Cie­bie stre­su­jące, to prze­ćwicz taką roz­mowę z kimś bli­skim. To z pew­no­ścią pomoże szcze­gól­nie, gdy minęło dużo czasu poprzed­niej. Poćwicz przed lustrem przy­kła­dową roz­mowę, dużo się uśmie­chaj i utrzy­muj kon­takt wzro­kowy z roz­mówcą. Takie ćwi­cze­nia doda­dzą Ci pew­no­ści sie­bie i w ten spo­sób spraw­dzisz jaki masz wyraz twa­rzy. Twarz odzwier­cie­dla nasze emo­cje, pra­co­dawca widząc naszą nie­pew­ność lub strach może się znie­chę­cić.

Ostat­nia sprawa to ubiór. Musi być schludny, czy­sty i dopa­so­wany do firmy, w któ­rej apli­ku­jesz, czyli w pol­skich warun­kach zazwy­czaj ele­gancki. To kla­syka i pod­stawa, o któ­rej nie możesz zapo­mnieć. Jeśli zasto­su­jesz się do wyżej wymie­nio­nych pod­po­wie­dzi, z pew­no­ścią wszystko pój­dzie dobrze. Życzę suk­cesu!