Orzeczenie zaprzeczenia ojcostwa

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego zaprzeczenie ojcostwa ma miejsce wtedy, gdy mąż matki nie jest ojcem dziecka. Wyrok, który orzeka o zaprzeczeniu ojcostwa zmienia sytuację prawną całej rodziny, matki, jej męża oraz dziecka.

Władza rodzicielska

W przypadku, gdy wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa uprawomocni się, władza rodzicielska ustaje. W tej sytuacji mąż matki nie będzie miał już prawa podejmować skutecznie działań zarówno faktycznych jak i prawnych wobec osoby lub majątku dziecka, jakie wchodzą w skład wykonywanej władzy rodzicielskiej. Należy pamiętać, iż działanie podjęte przed uprawomocnieniem się orzeczenia o zaprzeczeniu ojcostwa nie ulegają nieważności.

Dziedziczenie

Orzeczenie zaprzeczenia ojcostwa ma skutek wsteczny, czyli mąż matki nie może być uważany za ojca dziecka od chwili jego narodzin. Również orzeczenie to działa wstecz w przypadku prawa do dziedziczenia dziecka z ustawy po mężu matki oraz po jego krewnych, którzy zmarli przed zaprzeczeniem ojcostwa.

Kwestia alimentów

W przypadku, gdy mąż matki zobowiązany jest prawomocnym wyrokiem do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, ma prawo żądać ustania obowiązku alimentacyjnego, jeśli jego ojcostwo zostało obalone przez sąd, gdy wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa jest prawomocny. Prawomocny wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa nie wywiera wpływu na wyrok nakazujący obowiązek alimentacyjny w okresie, gdy obowiązywało domniemania ojcostwa względem danego dziecka, jak również nie będzie miało wpływu na uznanie nieważności umowy zawartej pomiędzy stronami, która określa świadczenia alimentacyjne. Aby ustalić, że obowiązek alimentacyjny ustał mąż matki musi w tym celu wystąpić z powództwem do sądu.

Photo credit: drinksmachine via Foter.com / CC BY-NC-ND