Okres rozkładu pożycia małżonków

Okres rozkładu pożycia małżonków

Pytanie: Jak długi musi być czas rozkładu życia rodzinnego aby sąd fakt ten uznał?

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi (obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie), a nie istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Ustalając zupełny i trwały rozkład pożycia, sąd nie jest obowiązany do oceny “ważności” jego powodów. Nie oznacza to jednak zwolnienia sądu od obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia, jakie były przyczyny rozkładu. Długość rozkładu pożycia nie jest brana pod uwagę przy ustaleniu czy uległo ono rzeczywiście rozkładowi. Rolą sądu jest więc tylko i wyłącznie ustalenie, czy pożycie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, a czas w jakim to nastąpiło nie jest istotny.

Photo credit: Moyan_Brenn via Foter.com / CC BY