Nowe dowody w sprawie o alimenty

Nowe dowody w sprawie o alimenty

Pytanie: Jestem w trakcie procesu o podwyższenie alimentów. Czy strona podczas procesu może przedstawić nowe dowody, które wcześniej nie zostały ujęte w pozwie?

Tak, podczas procesu o alimenty nie obowiązuje tzw. prekluzja dowodowa. Zgodnie z art. 217 kpc strona może aż do zamknięcia rozprawy (czyli do zakończenia ostatniej rozprawy przed ogłoszeniem wyroku) przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, jakie według przepisów niniejszego kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu. Sąd pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki.

Warto również zauważyć, iż jeśli późniejsze powołanie dowodów jest w szczególności wynikiem taktyki procesowej zmierzającej do wydłużenia postępowania, to sąd może obciążyć taką stronę kosztami, stosownie do art. 103 kpc:

Jeśli możliwość lub potrzeba powołania dowodu pojawiła się później lub teraz dopiero pomyślała Pani o pewnym dowodzie, lub po prostu wcześniej nie wiedziała Pani jakie dowody powołać, może to uzupełnić teraz bez większych obaw.

Zdjęcie Magnifying Glass, au­tor­stwa Thomas opu­bli­ko­wane na li­cencji CC BY 2.0