Nienależnie pobrane alimenty

Niezależnie pobrane alimenty

W przypadku nienależnie pobranych alimentów z funduszu alimentacyjnego, będzie konieczny ich zwrot w kwocie podwyższonej o naliczone odsetki. W niektórych przypadkach jest jednak możliwe odroczenie zwrotu, a nawet całkowite jego umorzenie.

Kiedy alimenty pobierane są nienależnie?

W ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów znajduje się wymienione wszystkie przypadki nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, zaliczają się do nich:

  • pobranie alimentów, pomimo zaistnienia okoliczności, które powodują ustanie lub wstrzymanie wypłaty alimentów w całości lub ich części;
  • sytuacja, w której z powodu świadomego wprowadzenia w błąd osoba pobiera świadczenia;
  • przyznanie świadczeń w przypadku, gdy nie było ku temu podstawy prawnej lub nastąpiła ona z rażącym naruszeniem prawa;
  • pobieranie świadczeń z funduszu przez osobę, która jednocześnie pobiera alimenty;
  • pobieranie świadczeń alimentacyjnych w przypadku, gdy w tym samym czasie osoba ta otrzymała uprawnienia do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zwrot nienależnie pobranych alimentów

Należy pamiętać osoba, która pobiera nienależnie alimenty z funduszu będzie zobowiązana do ich zwrotu wraz z naliczonymi odsetkami. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.

Umorzenie i odroczenie zwrotu alimentów

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość, aby osoba pobierająca takie świadczenia wnioskowała o ich umorzenie w całości lub ich części. Ma również prawo starać się o odroczenie terminu ich spłaty lub rozłożenia jej na raty. Taki wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie np. u burmistrza, wójta, czy prezydenta miasta to do nich należy podjęcie decyzji w tej kwestii.

Dlatego bardzo istotne jest podanie szczególnych uzasadnień okoliczności, dzięki którym dany urząd przychyli się do prośby wnioskodawcy. Odroczenie, umorzenie czy rozłożenie na raty należności przerywa bieg terminu ich przedawnienia.

Przedawnienie zwrotu alimentów

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych przedawniają się z po upływie trzech lat od dnia, w którym decyzja o ich nienależnym pobieraniu stała się ostateczna. Należy również pamiętać, iż po upływie dziesięciu lat od pobierania nienależnie alimentów decyzja o ich zwrocie nie może być wydana.