Mediacja w problemach małżeńskich

Mediacja w problemach małżeńskich

Mediacja jest jednym ze sposobów, dzięki którym rozwiązuje się konflikty rodzinne. Bardzo często sposób ten stosuje się w sprawach rozwodowych, dzięki czemu możliwe jest szybsze zakończenie tych spraw. Mediacja umożliwia małżonkom osiągnięcie porozumienia i zawarcia ugody przy pomocy osoby trzeciej, tzw. mediatora.

Należy pamiętać, że mediator nie jest sędzią i jego zadaniem nie jest rozstrzygnięcie sporu, jest natomiast pomoc w odnalezieniu wspólnego rozwiązania, dzięki któremu zostaną zaspokojone potrzeby obu stron.

Cechy mediacji

Podstawowe cechy mediacji to:

  • bezstronność;
  • poufność;
  • dobrowolność.

Korzystając z pomocy mediatora mamy pewność, żę sprawa zakończy się znacznie szybciej niż proces sądowy. Jest to spoób również znacznie tańszy od procesu sądowego. Zazwyczaj mediacja prowadzi do rozwiązania aprobowanego przez obie strony.

Za pomocą mediacji ustala się przede wszystkim:

  • zasady opieki nad dziećmi;
  • wysokość alimentów;
  • podział majątku;
  • oraz wszelkie inne kwestie, które dotyczą spraw rozowdzących się małżonków.

Ugoda zawarta przed mediatorem

Po każdej przeprowadzonej mediacji należy sporządzić protokół. Umieszcza się w nim treść zawartej ugody między stronami, przy udziale mediatora. Obie strony są zobowiązane do podpisu takiej ugody, podobnie jak mediator. W przypadku, gdy mediacja nie była przeprowadza na skierowanie sądu, mediator jest zobowiązany złożyć protokół do sądu, który rozpoznawał sprawę.

Strony mają prawo złożyć wniosek do sądu o przeprowadzenie postępowania mającego na celu zatwierdzenie zawartej przed mediatorem ugody. Sąd, który rozpoznawał sprawę po otrzymaniu protokołu ma prawo, aby nadać klauzule wykonalności zatwierdzonej ugody. Dzięki klauzuli wykonalności jest możliwe wyegzekwowanie należnych świadczeń, które zostały zawarte w ugodzie.

Photo credit: Sharon Mollerus via Foter.com / CC BY