Kto może reprezentować podatnika w sądzie?

kto-moze-reprezentowac-podatnika-w-sadzie

Spór podatnika z organami podatkowymi i skarbowymi może zakończyć się sprawą w sądzie administracyjnym. Nie znaczy to jednak, że na rozprawach zawsze musi stawić się osoba, która jest stroną w sprawie – podatnika może reprezentować w sądzie jego pełnomocnik. Przyjrzyjmy się bliżej, kto może reprezentować podatnika w sądzie oraz co obejmuje takie pełnomocnictwo.

Osoby, które mogą reprezentować podatnika w sądzie

Pełnomocnikiem strony w sądzie może być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Dlatego może to być członek rodziny – a w przypadku spraw mniejszej wagi organ podatkowy może nawet nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest małżonek strony i nie ma wątpliwości co do tego, że istnieje upoważnienie do występowania w imieniu podatnika. Reprezentantem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, który nie ma osobowości prawnej może być także pracownik danej jednostki lub jej organu nadrzędnego.

W postępowaniu sądowoadministracyjnym podatnika może reprezentować oczywiście adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy. Jednak co ważne, udział doradcy podatkowego w postępowaniu sądowym dotyczy ograniczonego przedmiotowo zakresu. Sprawa musi dotyczyć postępowań podatkowych, kontrolnych albo administracyjnych postępowań egzekucyjnych związanych z obowiązkami podatkowymi lub celnymi. Musi to być właśnie doradca podatkowy – takiego uprawnienia nie ma np. księgowy, który pobiera za doradztwo podatkowe opłatę, a nie ma odpowiednich uprawnień.

Najważniejsze informacje dotyczące pełnomocnictwa

Zgodnie z przepisami, pełnomocnictwo może być ogólne, a więc udzielane do prowadzenia wszystkich spraw przed sądami administracyjnymi lub szczególne – wyłącznie do prowadzenia poszczególnych spraw. Trzecim rodzajem jest pełnomocnictwo do doręczeń, ograniczone do niektórych czynności w postępowaniu. W zależności od rodzaju usługa reprezentacji w sądzie oferowana przez Kancelarię Podatkową z Krakowa obejmuje nie tylko udział w rozprawach sądowych, ale również w przesłuchaniach, oględzinach i innych czynnościach postępowania, składanie pism procesowych i środków zaskarżenia. Co najważniejsze, czynności te podejmowane są przed identyfikacją i analizą zagrożeń, z zachowaniem pełnej dyskrecji.

Na koniec warto dodać, że umocowanie osoby, która nie powinna być pełnomocnikiem do reprezentowania strony w sądzie, może być przyczyną unieważnienia postępowania. Dlatego dobrze jest wybrać osobę, która z pewnością ma odpowiednie uprawnienia do reprezentacji podatnika przed sądem.