Kto i kiedy musi prowadzić księgowość pełną?

To, czy przedsiębiorca musi prowadzić pełną księgowość, czy może rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadach uproszczonych, zależy przede wszystkim od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Inne zasady obowiązują np. jednoosobowe działalności gospodarcze, a inne dotyczą spółek akcyjnych czy komandytowych. Konieczność przejścia na pełną księgowość powoduje osiągnięcie w roku ubiegłym limitu przychodu 2 000 000 euro w walucie polskiej.

Co to jest księgowość pełna i do czego zobowiązuje?

Niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić księgowość pełną lub uproszczoną – wyjaśnia specjalista z Financial Service SupportChociaż prowadzenie pełnej rachunkowości jest z pewnością bardziej skomplikowane, niesie ze sobą wiele korzyści, z których najistotniejsze wydaje się być prowadzenie stale i na bieżąco szczegółowej analizy finansowej firmy i dostarczanie precyzyjnych informacji o jej aktualnym stanie i wszystkich wykonywanych operacjach finansowych, co pozwala nie tylko monitorować kondycję finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego płynność finansową, ale również bezpieczniej niż bez użycia tego narzędzia planować przyszłe inwestycje.

Tym niemniej przedsiębiorcy przeważnie wolą unikać dodatkowych obowiązków, wynikających z prowadzenia pełnej księgowości. W jej ramach należy bowiem: prowadzić księgi rachunkowe: główne i pomocnicze, przygotowywać zestawienie obrotów i sald, prowadzić chronologiczny dziennik wszystkich operacji finansowych, sporządzać coroczne sprawozdania finansowe wraz z informacją wprowadzającą, przygotowywać rachunki zysków i strat, prowadzić wykazy aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, sporządzać inne wymagane informacje i wyjaśnienia.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości od początku działalności?

Podmioty, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, to:

  • spółki akcyjne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto musi przejść na pełną rachunkowość po osiągnięciu limitu przychodów?

Ustawodawca określa, że obowiązek przejścia na pełną księgowość mają podmioty, które przekształciły się w spółki: akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie,

jeśli ich przychody netto z prowadzonej działalności w roku ubiegłym przekroczyły równowartość w złotówkach kwoty 2 000 000 euro. Kurs euro potrzebny do wyliczenia wartości limitu to średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia października poprzedniego roku według Narodowego Banku Polskiego.

Jeśli przedsiębiorstwo nie osiągnęło wymaganego do przejścia na pełną księgowość limitu przychodów, może nadal rozliczać się na zasadach uproszczonych, czyli prowadzić tzw. małą księgowość. Zawsze jednak istnieje możliwość dobrowolnego rozliczania się na warunkach pełnej rachunkowości.