Kolejny pozew o przyznanie alimentów

Kolejny pozew o przyznanie alimentów

Pytanie: Witam, złożyłam do sądu wniosek o przyznanie alimentów na dziecko od ojca – niestety sąd odmówił ich przyznania. Termin na odwołanie od decyzji sądu już minął. Moje pytanie brzmi, czy mogę ponownie starać się o uzyskanie alimentów od ojca droga sądową ? Jeżeli tak, to kiedy ponownie mogę złożyć taki wniosek do sądu?

Zgodnie z art. 366 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Warto również wskazać na przepis art. 199 § 1 pkt 2 kpc, na podstawie którego sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

Z powyższego wynika, iż nie może się Pani domagać zasądzenia alimentów za ten sam okres, który został objęty w prawomocnym orzeczeniu. Jeżeli jednak zmienią się okoliczności (w stosunku co do okoliczności już osądzonych) np. ojciec dziecka uzyska większe środki finansowe, albo zwiększą się potrzeby dziecka (np. dziecko jest chore, albo pójdzie do szkoły co wiąże się z dodatkowymi wydatkami), wówczas będzie Pani mogła wnieść ponownie pozew o alimenty (przyszłe alimenty nie objęte prawomocnym wyrokiem) na rzecz małoletniego dziecka. Jednakże, nie będzie Pani mogła żądać alimentów za okres wstecz (na trzy lata wstecz, albowiem taki jest termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych), w którym to sąd prawomocnym wyrokiem uznał, że nie ma podstaw do przyznania alimentów.

Photo credit: jjpacres via Foter.com / CC BY-NC-ND