Kiedy ustaje władza rodzicielska?

Kiedy ustaje władza rodzicielska

Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej dzielimy na trzy przyczyny. Pierwszą z nich jest przyczyna naturalna, czyli w przypadku śmierci rodzica bądź śmierci dziecka. Druga następuje z mocy prawa. Ma ona miejsce w sytuacji, gdy dziecko uzyska wiek pełnoletniości, czyli lat osiemnaście.Wyjątkiem w tej sytuacji jest, gdy małoletni zawiera małżeństwo i w ten sposób uzyskuje wówczas pełnoletniość, nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Kolejną przyczyną ustania władzy rodzicielskiej na mocy prawa jest ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe rodzica. W sytuacji ubezwłasnowolnienia rodzic traci pełną zdolność do czynności prawnych, które niezbędne są dla wykonywania władzy rodzicielskiej.

Trzecią i ostatnią przyczyna jest ustanie na podstawie orzeczenia sądu. Takie orzeczenie może wydać sąd opiekuńczy zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Może być spowodowane zaprzeczeniem ojcostwa jak również i macierzyństwa. Ustanie na podstawie orzeczenia również następuje na skutek unieważnienia uznania dziecka, przysposobienia, rozwiązania przysposobienia jak również i uchylenia prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo na skutek wznowienia postępowania.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym ustanie władzy rodzicielskiej następuje w momencie ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia, osoba pełnoletnia może sama dokonywać wszelkich czynności prawnych, gdyż uzyskuje pełną zdolność od ich wykonywania. Przyjmuje się bowiem, że osoba pełnoletnia jest na tyle świadoma i ukształtowana psychicznie, iz jest w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Photo credit: Niels Linneberg via Foter.com / CC BY-NC-SA