Kiedy sporządza się aneks do umowy o pracę?

aneks-do-umowy-o-prace-63e638b46a566

Aneks do umowy sporządza się w celu wprowadzenia zmian w jej postanowieniach. Aneksowaniem można dodawać do umowy nowe zapisy, usuwać istniejące zapisy, a także modyfikować je zgodnie z wolą stron. Dotyczy to również umowy o pracę, której zapisy da się zmienić właśnie za sprawą aneksu podpisanego przez pracownika i pracodawcę. Kiedy najczęściej sporządza się aneks do umowy o pracę?

Co można, a czego nie można zmienić aneksem do umowy o pracę?

Jak zostało wspomniane, aneksy służą wprowadzaniu zmian w treści obowiązującej umowy. Pozwalają:

 • usuwać postanowienia umowy,
 • korygować błędy,
 • dodawać nowe postanowienia,
 • zmieniać postanowienia umowy.

Aneks do umowy o pracę umożliwia zmodyfikowanie takich postanowień umowy jak:

 • zajmowane przez pracownika stanowisko,
 • wymiar etatu pracownika,
 • wysokość wynagrodzenia pracownika. 

Aneksowanie umowy zawsze odbywa się za zgodą obydwu stron, dlatego dotyczy z reguły pozytywnych zmian w zakresie obowiązującego stosunku pracy. Niektórych warunków świadczenia pracy nie można zmienić jednak za pomocą aneksu. Dotyczy to między innymi przekształcania umowy zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Poza tym, aneks nie może zawierać zapisów niezgodnych z przepisami prawa pracy. Nawet za zgodą pracownika nie wolno chociażby skrócić przysługującego mu okresu wypowiedzenia. 

Jakie elementy zawiera aneks do umowy o pracę?

Aneks zawsze musi bezpośrednio odnosić się do umowy, którą modyfikuje. Nie inaczej jest w przypadku aneksowania umowy o pracę. Dokument modyfikujący jej zapisy powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • odpowiedni tytuł,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oznaczenie umowy, której dotyczy,
 • wskazanie terminu, od którego obowiązuje aneks,
 • opis wprowadzanych zmian lub nowe zapisy,
 • informację o pozostawieniu pozostałych warunków umowy bez zmian,
 • podpisy stron.

Najważniejszą częścią aneksu do umowy jest opis wprowadzanych zmian. Konieczne jest bardzo precyzyjne określenie, które paragrafy umowy podlegają modyfikacji oraz w jaki sposób. Zwykle aneksy sporządza się na zasadzie przytoczenia treści konkretnego zapisu i wskazania, w jaki sposób zostaje on zmodyfikowany. Warto pamiętać, że aneksowanie możliwe jest tylko w przypadku, kiedy obie strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian. Z tego względu obowiązkowe jest podpisanie dokumentu przez pracownika i pracodawcę. Później aneks dołącza się do oryginału umowy, ponieważ stanowi on jego integralną część. Jeśli strony nie wskażą, od kiedy obowiązują zapisy aneksu, to przyjmuje się, że jest to data jego sporządzenia. Ilość możliwych do sporządzenia aneksów nie podlega ograniczeniom. 

Aneks do umowy o pracę najczęściej wykorzystywany jest w celu wprowadzenia zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia i/lub zajmowanego stanowiska. Można sporządzić go na przykład w ramach awansu pracownika lub w ramach jego dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji kierowniczej. Wbrew woli pracownika lub pracodawcy postanowienia umowy o pracę można zmienić natomiast wyłącznie za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. Więcej informacji na ten temat dostępne pod adresem https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/.