Kancelaria Mediacyjna to sposób na pozasądowe rozwiązanie konfliktu

Kancelaria Mediacyjna to sposób na pozasądowe rozwiązanie konfliktu

Sytuacja konfliktu rodzi mnóstwo emocji, które nierzadko zaburzają dobre relacje pomiędzy stronami. Mogą również przeszkadzać w znalezieniu optymalnego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Jedną z opcji na wyjście z impasu jest próba polubownego dojścia do porozumienia na drodze mediacji z udziałem osoby trzeciej, którą jest wykwalifikowany mediator.

Mediator sądowy w mieście Wrocław

Mediacje to sposób rozstrzygania konfliktu pomiędzy stronami, którego celem jest wypracowanie kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji. Ugoda podpisana w wyniku mediacji jest sukcesem każdej ze stron i obopólną korzyścią. W mediacjach nie ma strony przegranej, nie ma oskarżyciela i strony, która musi odpierać zarzuty. Przyjazna atmosfera w trakcie mediacji z pewnością nie przypomina tej z tradycyjnej rozprawy sądowej.

W tym momencie z pomocą przychodzą mediacje. Wrocław jest jednym z miast, gdzie takie usługi cieszą się dużą popularnością pośród osób, które chcą zażegnać powstały spór. Co ważne, mediacje można rozpocząć na każdym etapie trwania sporu. Spotkania mediacyjne przebiegają z zachowaniem neutralności wobec stron i konfliktu. Są również gwarantem poszanowania praw, zgodnie z zasadami poufności, dobrowolności i bezstronności. Rolą mediatora nie jest rozstrzyganie sporu, czy udzielanie porad prawnych. Profesjonalny mediator z Wrocławia dba o przebieg procesu oraz kładzie nacisk na wzajemne zaufanie. Nie narzuca swoich poglądów w danej sprawie, nie ocenia i nie komentuje, ale skupia się na szukaniu rozwiązań.

Mediator odszkodowania Wrocław i Dolny Śląsk

Kancelaria Mediacyjna Aleksandra Obuchowicz-Sawicz we Wrocławiu działa w obszarze mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Podczas spotkań osobistych lub mediacji online pomaga w wypracowaniu kompromisu w sporach dotyczących między innymi podziału majątku, sprawowania władzy rodzicielskiej, warunków kontaktu z dzieckiem, odszkodowania czy wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy.

Pani Aleksandra, jako dyplomowana i doświadczona mediatorka, współpracuje z Pogotowiem Mediacyjnym, prowadzonym przez Fundację Dom Pokoju, w której zrzeszeni są najlepsi mediatorzy z miasta Wrocław. Dzięki wysokiej umiejętności pracy z ludźmi pomaga w znalezieniu rozwiązania, możliwego do zaakceptowania przez obie strony mediacji.

Skorzystanie z mediacji to często jedyny sposób na zażegnanie konfliktu i definitywne zakończenie sporu. Poza salą sądową, w kameralnej, przyjaznej atmosferze, z zachowaniem minimum formalności. Strony mediacji samodzielnie decydują o liczbie i rodzaju spotkań. Mogą również zrezygnować na każdym etapie negocjacji, bez ponoszenia konsekwencji.