Kalkulatory podatkowe – podstawowe rodzaje

W zakresie wynagrodzeń i podatków na podatnika czeka bardzo wiele obliczeń. Rachunki te składają się z wielu operacji, a podatnik ma obowiązek znajomości wielu zasad i przepisów. Narzędziem, które może być bardzo pomocne mogą być tak zwane kalkulatory podatkowe. Do czego służą? Jakie rodzaje kalkulatorów podatkowych są dostępne dla podatników?

Kalkulator podatkowy – zasady działania i możliwości

Nie ma jednej definicji kalkulatora podatkowego. Ta nazwa jest używana dla użycia wielu narzędzi i kalkulatorów. Jednym z najpopularniejszych z nich jest kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej. Taki kalkulator pozwala ustalić wysokość odsetek w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej – podatku, który nie został zapłacony w terminie. Kalkulator taki powinien umożliwiać obliczenie różnego rodzaju odsetek na podstawie stawek podstawowej, obniżonej, podwyższonej oraz opłaty prolongacyjnej. Wysokość odsetek jest obliczana na podstawie wysokości podatku do dopłaty oraz dat, które powinny być datami zapłaty podatku (wymagany termin płatności) i od której mają być naliczane odsetki, oraz końcowej daty, kiedy podatek (zaległość podatkowa) zostanie uregulowany.

Kalkulator wynagrodzeń- komu służy i jak go wykorzystać

Kalkulatory wynagrodzeń, zwane inaczej kalkulatorami płac pozwalają obliczyć wynagrodzenie netto oraz wynagrodzenie brutto. Dobre narzędzia umożliwiają zaznaczenie rodzaju współpracy (umowy), kwoty zmniejszającej podatek, składek (o ile dotyczą), koszty uzyskania przychodów oraz zaliczki na podatek. Dzięki takiemu kalkulatorowi podatnik może odróżnić swoje wynagrodzenie brutto (na umowie) od kwoty, którą realnie otrzyma na swój rachunek bankowy (wynagrodzenie netto). Kalkulatory takie mogą również służyć pracodawcom do obliczania pełnych kosztów zatrudniania pracowników, planowania budżetów i rekrutacji nowych osób do zespołu. Dla kandydatów kalkulator wynagrodzeń może być natomiast dobrym wskaźnikiem na temat przedstawianych propozycji i ich realnej wartości. W przypadku korzystania z tych narzędzi ważne jest, aby zaznaczyć wszystkie obowiązkowe opcje, a także korzystać tylko z aplikacji posiadających aktualne dane – różnego rodzaju zobowiązania, ulgi i inne elementy wpływające na wysokość wynagrodzeń zmieniają się bowiem w czasie zgodnie z decyzjami ustawodawcy.

Kalkulator odsetek – różne rodzaje

Poza odsetkami podatkowymi w praktyce i pracy podatników pojawia się zdecydowanie więcej różnych możliwości odsetkowych.

Podstawowym rodzajem kalkulatorów jest kalkulator odsetek ustawowych, czyli odsetek uregulowanych na zasadach kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) – art. 359 stanowi, że Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Dochodzi do sytuacji, kiedy narzędzie typu kalkulatora mogą pomóc podatnikowi dokonać prawidłowych obliczeń na podstawie aktualnych danych.

Drugim bardzo popularnym rodzajem odsetek są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Opierają się one na zasadach Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424). Zgodnie z art. 11 c Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.