Jak zostać strażakiem?

jak zostać strażakiem
jak zostać strażakiem

Na pewno sporo osób w dzieciństwie marzyło o tym, żeby zostać strażakiem. Jeździć wielkimi wozami i gasić pożary. Jednak w większości przypadków marzenie to minęło w życiu dorosłym. Ci jednak, którzy nadal pragną zostać strażakiem powinni wiedzieć następujące rzeczy.

Jak zostać strażakiem ochotnikiem?

Strażak ochotnik to entuzjasta, a nim można być bez względu na wiek. Przy czym dopuszczonym do gaszenia pożarów i innych niebezpiecznych akcji mogą być jedynie pełnoletni strażacy ochotnicy. Młodzi mogą zrzeszać się w ramach młodzieżowej drużyny pożarniczej, ale dopiero po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych. Strażak ochotnik rekrut zostaje skierowany na szkolenie pożarnicze oraz przechodzi badania lekarza medycyny pracy. Każdy czynny strażak podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kandydat na strażaka ochotnika wypełnia deklarację wytępienia do OSP. Przyjęcie tej deklaracji przez naczelnika lub prezesa ochotniczej straży pożarnej rozpoczyna okres kandydacki, z którego często zwalniani są wcześniejsi aktywiści młodzieżowych drużyn pożarniczych. Okres kandydacki, który trwa zwykle rok kończy się ślubowaniem pełnoprawnego już strażaka.

Jak zostać strażakiem zawodowym?

Na rozpoczęcie pracy w Państwowej Straży Pożarnej, istnieją dwa sposoby. Pierwszy to przyjęcie do służby przygotowawczej, a drugi przyjęcie do służby kandydackiej. W jednym i drugim przypadku osoby ubiegające się o przyjęcie do służby:

  • muszą być obywatelami Rzeczypospolitej Polski;
  • nie mogą być karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadają zdolność fizyczną i psychiczna do pełnienia służby w PSP.

Nabór do służby przygotowawczej wygląda tak, że oceniane są kwalifikacje kandydatów. Oceniane są złożone dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna oraz test sprawności fizycznej. Dodatkowe punkty przyznawane są np. za prawo jazdy kat. C, należność do Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie kandydat poddawany jest próbie wydolności, która polega na wchodzeniu na stopień w tempie 30 razy w ciągu minuty przez 5 min (dla kobiet 4 min). Po tym czasie następuje pomiar tętna. Jeżeli osiągnięty zostanie minimalny wskaźnik wydolności, kandydat przechodzi do ostatniego etapu. Najczęściej jest to bieg na 1000 m, bieg na 50 m i podciąganie na drążku.

Osoby, które przejdą postępowanie kwalifikacyjne i zostaną przyjęci w szeregi PSP są mianowani na 3 lata do służby przygotowawczej, po czym są mianowani na stałe.

Drugi sposób, czyli służba kandydacka jest to służba pełniona w jednej ze szkół PSP. W Polsce są 4 takie szkoły. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz 3 Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Krakowie i Częstochowie. Po ukończeniu SGSP uzyskuje się tytuł inżyniera lub magistra pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Natomiast po ukończeniu Szkoły Aspirantów, która trwa 2 lata, absolwent otrzymuje tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Pobyt w szkołach wliczany jest do stażu służby.