Jak zostać policjantem?

jak zostać policjantem
jak zostać policjantem

Praca w policji to jedno z częstych marzeń z dzieciństwa, gdy marzymy o bohaterskich wyczynach. Z upływem lat rośnie jednak świadomość zagrożeń oraz wyzwań na stałe związanych z ta pracą. Pomimo to wiele osób realizuje marzenie z dzieciństwa i wstępuje do policji. Tym artykułem podpowiemy jak zostać policjantem.

Jak zostać policjantem?

O tym jak zostać policjantem mówi na wprost polskie prawo. Przede wszystkim, kandydat na policjanta musi być obywatelem Rzeczpospolitej Polski. Poza tym, musi być niekarany, tzn. że policjantem nie może zostać osoba, która chociaż raz była skazana za jakiekolwiek przestępstwo. Przyszły policjant musi być osobą szanowaną, o nieposzlakowanej opinii – w końcu ma pozostać stróżem prawa i wzorem do naśladowania. Nie może mieć w żaden sposób ograniczonych praw publicznych. Ponadto, do pozostania funkcjonariuszem policji, konieczne jest posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia, jednak wykształcenie wyższe jest mile widziane.

Kto nadaje się do pracy w Policji?

Wielu z nas chciałoby zostać policjantem, nie każdy jednak posiada predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Dobry policjant musi być przede wszystkim silny i sprawny fizycznie. Musi mieć też ogromną siłę psychiczną, bowiem zawód ten jest niezwykle wymagający i obciążający. Potrzebna jest spora odwaga, logika w myśleniu i szybkość podejmowania decyzji, a także umiejętność dotrzymywania tajemnicy.

Praca w policji to wymóg całkowitej elastyczności, mobilności i dyspozycyjności. Policjantem z całą pewnością nie może zostać osoba nadwrażliwa, spokojna, ceniąca sobie stałe godziny pracy, niezmienność i stabilność. Praca w policji to ciągłe zmiany, nowe zadania i wyzwania, codzienne decyzje i szybkie akcje, za które jest się odpowiedzialnym. To praca bardzo wymagająca, ale też niezwykle pociągająca i interesująca.

Rekrutacja do Policji

Proces rekrutacji kandydatów przebiega w kilku etapach. Najpierw kandydat musi złożyć odpowiednie dokumenty w komendzie wojewódzkiej. W skład dokumentacji wchodzi podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów, które będą poświadczeniem posiadanego wykształcenia oraz umiejętności. Złożenie odpowiedniego kompletu dokumentów jest pierwszym krokiem, od którego rozpoczyna się cały proces rekrutacyjny kandydata.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie wiedzy kandydata na temat władzy, bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania policji. Tego testu nie da się nie zdać, do kolejnego etapu przechodzi każdy, jednak wynik ma wpływ na ostateczny wynik rekrutacji, toteż warto zdać go jak najlepiej.

Kolejnym etapem rekrutacji jest egzamin sprawnościowy. Każdy kandydat musi okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych. Testem jest tor przeszkód, którego przejście nie może zająć kandydatowi więcej niż 1 minutę i 41 sekund. Nie ma tutaj znaczenia płeć, bowiem punkty za czas, w jakim kandydat przejdzie tor są jednakowe dla obu płci.

Jeżeli kandydat na funkcjonariusza policji zdoła zaliczyć egzamin sprawnościowy, przechodzi do etapu kolejnego, jakim jest test psychologiczny. Jego celem jest zbadanie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu policjanta. Po egzaminie psychologicznym, następuje rozmowa kwalifikacyjna oraz komisja lekarska. Po pozytywnym przejściu przez wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, kandydat może podjąć pracę w komendzie policji.

Szkolenie przyszłego policjanta

Kandydaci na policjanta, którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji, kierowani są na szkolenie, które ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu. Całość szkolenia trwa 124 dni i kończy się egzaminem. Podczas szkolenia, kandydaci dowiadują się, jak funkcjonują jednostki policyjne, jak działa służba policyjna w Polsce. Uczą się także, jak posługiwać się pałką, strzelać z broni maszynowej i innej broni, używanej podczas służby policyjnej.

Jak już wspomnieliśmy, do pracy w policji nadaje się osoba zwinna, wysportowana i silna fizycznie. Przydaje się też spryt i logiczne myślenie, łatwość w łączeniu faktów i zdecydowanie przy podejmowaniu decyzji. Dobrym policjantem będzie osoba, która jest sprawiedliwa, potrafi być elastyczna i dyspozycyjna, umie pracować w różnych warunkach i okolicznościach, jest odważna, a zarazem odpowiedzialna i rozsądna, zna prawo i potrafi wykorzystywać je w rzeczywistości.

We wniosku, który składa każdy kandydat na policjanta, podaje się konkretną jednostkę, w której chciałby pracować kandydat. Jeżeli jednak jest on zainteresowany pracą w innych jednostkach, zamieszcza ich nazwy w kwestionariuszu osobowości. Początki oczywiście są trudne, jednak przeważnie, gdy policjant znajdzie pracę, raczej nie musi się już o nią martwić nigdy więcej. Funkcjonariusze policji to osoby, które zawsze będą społeczeństwu potrzebne, ten zawód nigdy nie straci na wartości.

Photo credit: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji R via Foter.com / CC BY-ND