Jak zawrzeć intercyzę?

Jak zawrzeć intercyzę?

Sposobem na ustanowienie rozdzielności majątkowej jest zawarcie umowy między małżonkami tzw. intercyzy. Zdarzają się takie sytuacje, w których ta rozdzielność przymusowe powstaje.
Wspólność majątkowa

Po zawarciu małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa. Wszystko czego się dorobią podczas trwania małżeństwa będzie należało do nich obojga. W sytuacji, gdy jedne z małżonków trwoni wspólny majątek poprzez takie działania jak: hazard czy alkohol należy udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej.
Podpisanie intercyzy

Umowa będzie ważna tylko w przypadku zgody obojga małżonków. W sytuacji, gdy umowa ta zostanie podpisana, od tej chwili każdy z małżonków sam zarządza swoimi dobrami. Istnieje możliwość, aby umowę zmienić lub ja nawet rozwiązać, w takiej sytuacji powraca wspólność majątkowa małżonków.

Umowa ta może być również sporządzona przed zawarciem małżeństwa. W przypadku śmierci małżonka, pomimo podpisanej intercyzy drugi małżonek będzie dziedziczył ustawowo.
Przymusowa rozdzielność majątkowa

Przymusowa rozdzielność majątkowa występuje wtedy, gdy:

małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach rozdzielności, dlatego w takim przypadku podejmuje decyzje sąd, jednak należy podać ważny powód zniesienia wspólności majątkowej;
w sytuacji, gdy sąd orzeknie separację, wspólność majątkowa ustaje;
w chwili ustanowienia ubezwłasnowolnienia, po jego zniesieniu wspólność powraca;
w chwili ogłoszenia upadłości jednego z małżonków; tak samo jak powyżej z chwilą uchylenia postępowania upadłościowego wspólność majątkowa.

Photo credit: mitanei via Foter.com / CC BY-NC-SA