Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Jak uzyskać pozwolenie na broń
Jak uzyskać pozwolenie na broń

Kto może uzyskać pozwolenie na broń?

W naszym kraju posiadanie broni palnej możliwe jest przede wszystkim na podstawie posiadanego zezwolenia. To zaś możliwe jest do uzyskania po spełnieniu określonych prawem warunków. Przede wszystkim należy wskazać powód, dla którego wydanie zezwolenie na posiadanie broni powinno zostać nam wydane. Poza przesłankami, wskazującymi na konieczność ochrony własnego życia i zdrowia, o wydanie takiego pozwolenia mogą się także starać osoby, które chcą ją posiadać raczej w celach hobbystycznych, czyli myśliwi oraz sportowcy.

Na podstawie Ustawy o broni i amunicji osoby starające się o pozwolenie na broń muszą spełniać następujące kryteria:

  • wiek minimum 21 lat
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • adres stałego zamieszkiwania w Polsce
  • zdrowie psychiczne i fizyczne potwierdzone stosownymi badaniami
  • brak prawomocnych wyroków sądowych za przestępstwa umyślne
  • uzyskanie opinii lokalnego komendanta Policji

Wydanie pozwolenia na posiadanie broni konieczne jest w większości przypadków, gdy mowa o broni palnej. Uzyskanie broni myśliwskiej i sportowej to konieczność sprostania nieco innym procedurom. Tak samo w trochę inny sposób uzyskuje się pozwolenie na korzystanie z broni przeznaczonej do obrony. Także niektóre rodzaje broni zabytkowej wymagają posiadania właściwego zezwolenia.

Jak uzyskać pozwolenie na broń – procedura

Aby uzyskać pozwolenie na posiadanie broni, możliwość jej noszenia przy sobie, niezbędne będzie złożenie właściwego wniosku o czym słów kilka w dalszej części artykułu. Organem właściwym do jego rozpatrzenia są komendy wojewódzkie Policji. Trzeba także poddać się badaniom psychologicznym oraz uwiarygodnić fakt, dla którego pozwolenie powinno zostać wydane. Potem pozostaje jeszcze tylko pozytywne przejście egzaminu strzeleckiego, w czasie którego sprawdzane są zdolności strzeleckie starającego się o pozwolenie jak również jego znajomość w kwestii właściwego obchodzenia się z konkretnymi jej rodzajami. Występując o pozwolenie na pewno powinno się znać różnice pomiędzy konkretnymi rodzajami broni.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń składamy u komendanta policji właściwego dla naszego adresu zameldowania. Poprawnie wypełniony wniosek obejmuje dane osobowe oraz przyczynę dla której chcemy posiadać broń wraz ze wskazaniem jej rodzaju oraz przeznaczenia. Wniosek powinien być uzupełniony o dwie fotografie, ksero dowodu osobistego, orzeczenia lekarskie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Odrębnym elementem wniosku o uzyskanie pozwolenia na broń jest dokument potwierdzający zasadność jego uzyskania. Dla broni łowieckiej oraz sportowej będą to stosowne zaświadczenia potwierdzające przynależność do stowarzyszeń. Dla broni osobistej dla celów ochrony, konieczne jest udowodnienie realnego, stałego i wysokiego zagrożenia życia, zdrowia lub majątku.

Broń myśliwska i sportowa

Gdy mowa o broni myśliwskiej i sportowej – pozwolenie na jej posiadanie można uzyskać jedynie będąc członkiem właściwego stowarzyszenia, skupiającego miłośników danego rodzaju broni. Ponadto można ją stosować wyłącznie z godnie z przeznaczeniem, czyli broń myśliwską w czasie polowań, zaś broń sportową na strzelnicy czy w czasie zawodów.

Jeżeli mowa o broni, która może być na podstawie wydanego zezwolenia zakupiona, jest to bardzo wiele możliwości. W przypadku broni sportowej można zakupić także karabinek AK, jednak musi być pozbawiony możliwości strzelania ogniem automatycznym. Oczywiście myśliwi znacznie częściej wskazują jako broń, na którą chcą uzyskać pozwolenie sztucery i strzelby, podczas gdy w przypadku broni sportowej bardzo często także wskazywane są rewolwery oraz pistolety.

Jak przedłużyć pozwolenie na broń?

Nie można zapominać o tym, że pozwolenie wydane na posiadanie broni jest ważne przez określony czas. Pozwolenie zachowuje swoją ważność przez okres 5 lat. Aby je przedłużyć, należy złożyć wniosek o dokonanie tej czynności, nie zapominając o dołączeniu ważnych badań. W sytuacji gdy te czynności nie zostaną dokonane, pozwolenie na posiadanie broni traci ważność, i można jedynie od nowa składać wniosek o jego wydanie. Jeżeli jednak osoba posiadająca pozwolenie na broń dopełni formalności w terminie, jego przedłużenie jest w zasadzie tylko formalnością. Oczywiście, w sytuacji popełnienia przestępstwa, przede wszystkim przeciwko życiu i mieniu, pozwolenie na broń może zostać natychmiast odebrane.

Jakie są koszty uzyskania pozwolenia na broń?

Na koszty uzyskania pozwolenia na broń składa się kilka elementów:

  • opłata skarbowa – 242 zł,
  • koszty egzaminu – w zależności od typu broni od 100 do 1000 zł,
  • koszt badania lekarskiego oraz badań psychologicznych – w sumie kilkaset złotych.

Łączny koszt uzyskania pozwolenia na broń oscyluje więc w przedziale 1200-2100 zł.

Kary za nielegalne posiadanie broni

Przestępstwo polegające na nielegalnym posiadaniu broni podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Podstawę prawną stanowi art.263 Kodeksu karnego. Karze podlega również udostępnianie osobom trzecim legalnie posiadanej broni. W tym przypadku mamy do czynienia z karą grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat.