Jak odzyskać zaległe alimenty?

Rodzice zobowiązani są ustawowo do utrzymywania swoich nieletnich dzieci. Niestety część z nich nie poczuwa się do tego obowiązku i pomimo zasądzonych alimentów nie jest skora do ich płacenia. Warto więc wiedzieć, jak można odzyskać pieniądze należne dziecku. Pomoże Ci w tym komornik, gmina, specjalny Fundusz Alimentacyjny lub zmuszona zostanie do tego dalsza rodzina.

Komornik najszybciej odzyska alimenty

Jeśli jeden z rodziców uchyla się od płacenia alimentów, to drugi rodzic może oddać sprawę do komornika, jeśli ma egzekucyjny tytuł wraz z klauzulą wykonalności. Do kancelarii komornika należy dostarczyć prawomocny wyrok sądu albo zawartą wcześniej ugodę. Oprócz tego warto podać komornikowi wszelkie informacje, które mogą mu pomóc ustalić źródła przychodów dłużnika, jego miejsce zamieszkania oraz stan majątkowy.

Komornik zwykle rozpoczyna egzekucję od zajęcia wynagrodzenia za pracę. To najszybsza forma ściągnięcia alimentów należnych dziecku. Komornik może potrącić 60% z przychodów osiąganych na podstawie umowy o pracę. Z kolei przy umowach zlecenie i umowach o dzieło zajęcie komornicze może opiewać na całą kwotę. Jeśli jednak taka cywilnoprawna umowa jest jedynym źródłem dochodu dłużnika, została zawarta na długi okres, a wynagrodzenie następuje raz w miesiącu, to obowiązuje taki sam limit jak przy umowie o pracę. Egzekucja komornicza możliwa jest także z renty lub emerytury.

Jeśli jednak komornik nie jest w stanie wyegzekwować zaległych alimentów w ciągu dwóch miesięcy, to egzekucję uznaje się za bezskuteczną. Wówczas można się zgłosić do Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Po świadczenia z tego funduszu mogą występować rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 lat lub 25 lat, ale jeszcze studiują. Bezterminowo przysługują alimenty tylko osobom niepełnosprawnym. Alimenty z funduszu przyznaje się także tylko wówczas, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty zawsze ustalanej odrębnymi przepisami. Wysokość alimentów nie może przekraczać kwot ustalonych przez sąd oraz nie może być większa niż określona, maksymalna kwota, która także ustalona jest zawsze odrębnymi przepisami.

Po wypłaceniu alimentów Fundusz Alimentacyjny będzie dochodził zwrotu kwoty od dłużnika alimentacyjnego.

Gmina może pomóc w odzyskaniu alimentów

Ponieważ świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego podlegają zwrotowi, gmina może podjąć kroki w celu wyegzekwowania zaległych alimentów. Urząd gminny może zatrzymać chociażby prawo jazdy dłużnika i zwrócić je dopiero po uregulowaniu długu alimentacyjnego.

Jeśli w ten sposób nie można nadal odzyskać alimentów, gmina może również wystawić tytuł wykonawczy, a wówczas egzekucję należności będzie przeprowadzać właściwy urząd skarbowy. Jeśli i to nie pomoże, to zgłasza się takiego dłużnika do BIG, czyli do Biura Informacji Gospodarczej, a wówczas dłużnik nie będzie miał możliwości zaciągania kredytów, podpisywania umów ratalnych czy też leasingowych. Dzięki takim działaniom wielu „alimenciarzy” w końcu reguluje swoje zobowiązania.

Alimenty mogą obciążyć rodzinę dłużnika

Jeśli ze ściągnięciem alimentów nie poradził sobie komornik, gdy Fundusz Alimentacyjny nie może wypłacać świadczeń, to można domagać się alimentów od rodziny rodzica uchylającego się od obowiązków w stosunku do dziecka. Jeżeli któryś z rodziców nie płaci alimentów, to zobowiązania przejmują jego rodzice, a jeśli i oni nie są w stanie płacić, obowiązek może spocząć na rodzeństwie dłużnika.