Jak odwołać się od wyroku rozwodowego?

Sąd rejonowy lub okręgowy wydaje na wniosek jednego lub obu małżonków, składających wspólny pozew rozwodowy, orzeczenie o całkowitym i trwałym rozpadzie pożycia małżeńskiego. Jeśli jeden z małżonków nie zgadza się z wyrokiem sądu, jest z niego niezadowolony, a przy tym ma głębokie przekonanie o tym, że sędzia nie wziął pod uwagę wszystkich koniecznych do rozpatrzenia sprawy okoliczności, można odwołać się od wyroku rozwodowego.

Tryb odwoławczy

Przy braku zgody i satysfakcji z wydanym wyrokiem sądu w związku ze sprawą rozwodową, strona może zaskarżyć wyrok poprzez wniesienie apelacji. Apelację wnosi się do sądu II instancji, czyli sądu apelacyjnego. Strony mają na to siedem dni, liczonych od ogłoszenia wyroku i udzielenia uzasadnienia.

Podstawą apelacji jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Jak wskazuje adwokat rozwodowy z Warszawy, w uzasadnieniu zaskarżenia wyroku powinny znaleźć się podstawy faktyczne rozstrzygnięcia. Należy wskazać ustalenia faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się przy tym opierał i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej, jeśli takie były. Trzeba też wyjaśnić podstawę prawną wyroku i przytoczyć właściwe w takim przypadku przepisy prawa, w czym bez wątpienia pomoże nam nasz adwokat specjalizujący się w rozwodach.

Jak napisać apelację?

Podstawą napisania apelacji do sądu apelacyjnego z zaskarżeniem wyroku rozwodowego, będzie jego uzasadnienie, wydawane na wniosek danej strony. Uzasadnienia można zażądać w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, a termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Podstawą do złożenia apelacji mogą być:

  • błędy merytoryczne,
  • procesowe
  • błędne rozpoznanie stanu faktycznego.

Można odwołać się od całości wyroku, albo od jego części, czego przykładem będzie zaskarżenie przez stronę orzeczenia o winie. Jeśli taka kwestia zostanie podniesiona, to w apelacji trzeba wskazać, co do jakiej części wyroku lub co do których jego postanowień strona wnosi apelację.