Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

jak obliczyć ekwiwalent za urlop
jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent urlopowy przysługuje pracownikowi, który nie wykorzystał całego urlopu wypoczynkowego w naturze. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu rozwiązania stosunku pracy. Kluczowa kwestia to poprawne wyliczenie, tym artykułem podpowiadamy jak obliczyć ekwiwalent za urlop.

Na początek kilka słów teorii

Współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy to element matematyki kadrowej. Jest on wykorzystywany na podstawie przepisów Kodeksu pracy do wyliczania ekwiwalentu za urlop. To jego jedyne zastosowanie. Trzeba podkreślić, iż do wyliczania ekwiwalentu za urlop z lat poprzednich używa się zawsze współczynnika z roku bieżącego, a zatem wypłata ekwiwalentu za rok 2014 i 2015 będzie oparta o bieżącą wartość współczynnika.

W 2016 roku współczynnik urlopowy wynosi 21, a jego wartość oblicza się corocznie. Wzór na obliczenie współczynnika urlopowego jest dość prosty. Wystarczy od liczby dni w roku odjąć wszystkie dni wolne, czyli niedziele i święta. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12. W przypadku osób zatrudnionych na część etatu, współczynnik stanowi odpowiednią część pełnego, czyli na połowy etatu 21:2, współczynnik wynosi 10,5.

Podstawa wymiaru ekwiwalentu

Wyliczenie podstawy do wymiaru ekwiwalentu wymaga analizy wynagrodzeń za ostatni kwartał poprzedzając miesiąc zakończenia pracy w firmie. Miesiąca zakończenia pracy w firmie pod uwagę nie bierzemy. Sprawdzamy w tych trzech miesiącach zmienne elementy wynagrodzenia jak premie i nagrody. Średnia miesięczna wartość takich dodatków to pierwszy element podstawy ekwiwalentu. Drugi element stanowi wynagrodzenie zasadnicze z ostatniego miesiąca pracy, wcześniej pomijanego przy elementach zmiennych.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop – krok pierwszy

Pierwszym krokiem w obliczeniu ekwiwalentu za urlop jest określenie wynagrodzenia za jeden dzień urlopu. Wartość tą uzyskujemy dzieląc podstawę ekwiwalentu pieniężnego przez współczynnik urlopowy.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop – krok drugi i ostatni

 Po obliczeniu ekwiwalentu za jeden dzień urlopu pozostaje nam już jedynie pomnożenie go przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu. Warto dodać, iż podobne wyliczenie można wykonać również w podziale na godziny, co może być pewnym ułatwieniem przy nietypowych częściach etatu.

Na zakończenie dodać należy, iż w przypadku kontynuacji zatrudnienia w danej firmie ekwiwalent jest zwykle niewypłacany. Pracownik i pracodawca mogą wspólnie postanowić, iż urlop zostanie wykorzystany w naturze podczas kolejnej umowy o pracę.

Przykład jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Pracownik nie wykorzystał 9 dni urlopu. Zatrudnienie na 3/4 etatu do końca stycznia 2016 roku. Pracował 6 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Podstawa wynagrodzenia 3000 zł brutto. Premie: grudniowa 600 zł, listopadowa 900 zł, październikowa 600 zł.

Rozpoczynamy od wyliczenia podstawy wymiaru ekwiwalentu.  Część pierwsza oparta na zmiennych elementach wynagrodzenia będzie stanowić jego uśrednioną wartość, czyli (600 + 900 + 600) : 3 = 2100 : 3 = 700 zł.

Stawka ekwiwalentu za urlop to suma części pierwszej oraz podstawowego wynagrodzenia. W naszym przypadku 3000 + 700 = 3700 zł.

Współczynnik urlopowy dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu stanowi 3/4 wartości wyjściowej. Dla roku 2016 będzie to 3/4 x 21 = 15,75.

W oparciu o powyższe możemy wyliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu, będzie to 3700 : 15,75 = 234,92 zł.

Ponieważ pracownikowi należy się ekwiwalent urlopowy za 9 dni, otrzymaną wartość mnożymy przez 9, czyli 234,92 x 9 = 2114,28 zł.