Jak formułować warunki ugody o naprawę szkody góniczej?

Każda osoba poszkodowana w wyniku działalności przedsiębiorstwa górniczego ma prawo do ubiegania się o naprawę szkody. Na początku poszkodowany jest zobowiązany podjąć próbę załatwienia sprawy polubownie. W przypadku odmowy lub przekroczenia terminu na uzyskanie odpowiedzi poszkodowany może wkroczyć na drogę sądową. W jaki sposób formułować warunki ugody lub treść pozwu o naprawę szkody górniczej, aby skutecznie domagać się swoich praw?

Staranne formułowanie żądań

Formułując warunki w żądaniu do zawarcia ugody i roszczenia przedstawionego podczas procesu sądowego, należy zadbać przede wszystkim o ich spójność. Treść wezwania do zawarcia ugody i treść pozwu powinny być identyczne. W innym przypadku sąd może uznać, że z powodu rozbieżności w treści wniosku i treści pozwu nie może ustalić, czy przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody albo pozostawał bierny przez okres wskazany we wniosku. Sąd nie będzie w stanie ustalić, czy postępowanie ugodowe można uznać za wyczerpane, a więc czy wkroczenie na drogę sądową było zasadne.

Realność żądań

Aby żądania poszkodowanego mogły być spełnione, w pierwszej kolejności muszą być możliwe do zrealizowania. Niemożliwe jest na przykład domaganie się naprawy szkód górniczych poprzez wykup zniszczonej nieruchomości przez pozwanego. Naprawianie szkód górniczych może odbywać się jedynie poprzez:

  • przywrócenie stanu poprzedniego,
  • płatność w pieniądzu, jeśli przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo wymagałoby od pozwanego nadmiernego nakładu pracy lub kosztów.

Precyzyjne określenie wartości szkód

Choć dokładne określenie wartości szkód górniczych nie zawsze jest konieczne – w trakcie postępowania sąd ustala wysokość odszkodowania w oparciu o opinię biegłego z zakresu budownictwa i szkód górniczych – szczegółowa wycena jest niezwykle przydatna. Jest pomocna nie tylko podczas uzasadniania swoich racji przed sądem, ale także w odpieraniu ewentualnych zarzutów drugiej strony. Racjonalne żądania mają znacznie większą szansę na bycie uznanymi za uzasadnione przez sąd.

W celu precyzyjnego określenia wartości szkód górniczych jeszcze przed złożeniem wezwania do zawarcia ugody warto zwrócić się do specjalistów w dochodzeniu odszkodowań za szkody wywołane działalnością górniczą. Można ich znaleźć w firmie Kompensata z Rudy Śląskiej, która zapewnia pomoc na każdym etapie sprawy o odszkodowanie i bierze na siebie wszelkie obowiązki, zwalniając klienta z konieczności angażowania się w postępowanie. Firma pobiera wynagrodzenie dopiero po wygraniu sprawy w sądzie, dzięki czemu poszkodowany nie musi angażować środków pieniężnych przed założeniem sprawy i w trakcie postępowania.