Czy komornik ma prawo zająć ruchomości krewnych dłużnika?

czy komornik moze zając majątek bliskich
czy komornik moze zając majątek bliskich

Funkcjonariusz publiczny ma prawo do wszczęcia postępowania komorniczego i zajęcia należności dłużnika, gdyż jest to forma odebrania należności. Jednak kłopoty zaczynają się, gdy komornik zajmuje nieruchomości należące do jednego z krewnych zadłużonego. Konsekwencję za winy dłużnika zaczyna ponosić osoba trzecia.

Egzekucja majątkowa osoby trzeciej

Według art. 845 ustawy z dnia 17 listopada 1964 rok, zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego, nieruchomość dłużnika, będąca w posiadaniu osoby trzeciej, może być zajęta przez komornika. Okoliczności takie mogą zajść, gdy krewny dobrowolnie zgodzi się na konfiskatę lub przyzna, że zajęta nieruchomość należy do dłużnika.

Udowodnienie własności

Konfiskata dóbr osoby trzeciej zachodzi najczęściej, gdy dłużnikiem jest mąż lub żona osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji wszelkie akcesoria, nieruchomości lub inne dobra materialne traktowane są, jako wspólna własność. Komornik ma prawo twierdzić, iż zajmowane rzeczy należą do dłużnika. Wyjątek stanowią przedmioty i nieruchomości prywatne, będące wyłączną własnością osoby trzeciej. Gdy zostaną one skonfiskowane, poszkodowany ma prawo dowieść swoich racji poprzez okazanie odpowiednich dokumentów typu księgi, faktury, rachunki, umowa lub zeznanie świadków.

Żądanie zwolnienia

Zdarzają się jednak, że udowodnienie prywatnej własności nie powstrzymuje komornika przed kontynuacją procesu egzekucyjnego. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo do zażądania zwolnienia przedmiotu od egzekucji na drodze powództwa. Powództwo musi być wniesione w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Poszkodowany ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w celu udowodnienia, iż zarekwirowane dobro jest jego prywatną własnością. Można tego dokonać poprzez okazania odpowiednich dokumentów typu faktury, rachunki, umowy i zeznania świadków.

Komornicy mają prawo do zajęcia konta, wypłaty, nieruchomości i wszelkich dóbr materialnych dłużnika. Działania komornika są skutkiem braku odpowiedzialności zadłużonego. Zdarza się jednak, że proces komorniczy przechodzi na osoby trzecie. W takiej sytuacji należy postępować szybko i zdecydowanie. Poszkodowany musi udowodnić, iż zarekwirowane dobro jest jego prywatną własnością. Można to osiągnąć poprzez okazanie dokumentów typu faktury, umowy, rachunki i zeznania świadków. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie chętnie udzieli pomocy nieprawidłowo poszkodowanym ludziom.