Co wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków

Co wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków?

W momencie zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która jest najpopularniejszych z ustrojów majątkowych.

Współwłasność między małżonkami

Główną cechą współwłasności jaka istnieje między małżonkami to przede wszystkim bez udziałowość. Podczas trwania małżeństwa nie ma określonych udziałów małżonków w majątku. Każdy z małżonków nie ma prawo wnosić o podział majątku i nie może on samodzielnie nim rozporządzać. W przypadki, gdy jeden z małżonków ma długi, jego wierzyciel nie będzie mógł żądać zaspokojenia należności z majątku wspólnego małżonków.

Składniki majątku wspólnego

Do głównych składników majątku wspólnego małżonków zaliczamy:

Wynagrodzenie:

  • wynagrodzenie za prace każdego z małżonków. Nie ma znaczenia czy jest to umowa o parce czy np. zlecenie;
  • emerytura i renta również zalicza się do wynagrodzenia za pracę;
  • stypendia oraz inne świadczenie, które są przyznawane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym.

Dochody:

  • wszelkie inne dochody otrzymywane z działalności zarobkowej, majątku wspólnego oraz osobistego małżonków;
  • z pożytków naturalnych, np. płody rolne;
  • pożytki cywilne, czyli dochód otrzymywany z wynajmu mieszkanie, którego właścicielem jest jeden z małżonków;
  • uzyskane z praw autorskich.

Fundusz emerytalny

Wszelkie środki otrzymywane z funduszu emerytalnego również należą do majątku wspólnego. Należy pamiętać, iz środki zgromadzone na funduszu również będą ulegały podziałowi po rozwodzie małżonków.

Inne składniki majątku wspólnego

Do innych składników majątku wspólnego zaliczamy własności i prawa rzeczowe, wierzytelności, wszelkie prawa nabyte poprzez zasiedzenie oraz akcje i udziały w spółkach kapitałowych.

Współwłasność majątkowa nie powstaje w przypadku, gdy małżonkowie zadecydują inaczej jeszcze przed zawarciem małżeństwa. W tym celu zobowiązani są do sporządzenia umowy, która ustanowi rozdzielność majątkowa.

Photo credit: crises_crs via Foter.com / CC BY-NC